Arbeidet berører hele helse- og omsorgssektoren, og særlig kommunale helse- og omsorgstjenester i tillegg til pasienter og innbyggere. Oppdraget om å sette i gang et forprosjekt er gitt direktoratet for e-helse, men gjøres i tett samarbeid med KS, kommunene og andre sentrale aktører.

Bred deltakelse fra kommunene

- Arbeidet med én felles kommunal journal og bedre samhandlingsverktøy har pågått i lang tid, men nå har prosjektet gått inn i en ny fase der vi ser på hvordan løsningen skal etableres. I KS har vi i samspill med medlemmene opprettet et eget program med bred involvering fra kommunene. Det skal sørge for at kommunesektoren er samordnet om posisjoner og behov, og at arbeidet er godt forankret blant våre medlemmer, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Til grunn for arbeidet skal det ligge et langsiktig utviklingsprogram som skal realiseres stegvis. Arbeidet skal være basert på åpne standarder og være flekisbelt for fremtidig innovasjon. 

Behovet er stort

Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. Akson er forprosjektet som både skal gi felles pasientjournal, og en samhandlingsløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Samhandlingsløsningen vil sikre bedre samhandling mellom kommuner, og mellom kommuner og andre statlige tjenester, i tillegg til innbygger selv.

- IKT-systemene i kommunene er i dag silobaserte og i hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet. En ny løsning skal gi bedre samhandling og helsepersonell skal få bedre tilgang til oppdatert og relevant informasjon om pasienten, sier Weidemann Wieland.

Tiltaket har fått navnet Akson, oppkalt etter den delen av nervecellen som leder signaler. Akson skal bidra til en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste, en mer effektiv ressursbruk og bedre samhandling med innbygger og andre helsetjenesten må samhandle med. Innbygger vil oppleve at deres helseinformasjon er mer tilgjengelig til rett tid og på rett sted. I tillegg vil helsepersonell i kommunene få vesentlig bedre arbeidsverktøy.

Mer om Akson på KS.no

Akson jobber for en nasjonal løsning for helhetlig samhandling og en felles kommunal journal utenfor Midt-Norge. I helseregion Midt-Norge pågår et arbeid med å anskaffe en moderne journalløsning som skal være felles for både sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester. Les mer om Akson og hvordan arbeidet er organisert her.