KommIT-rådet møttes i Bergen 23.–24. mai, og behandlet i tillegg til saken om datasjø også to søknader om DigiFin-støtte, mandat til KS på digitaliseringsområdet og mer. Hele agendaen med sakspapirer finnes i opengov.

Datasjø

Digitaliseringsutvalget i KS har utarbeidet et notat om datasjø i offentlig sektor. Notatet rydder i begreper og uttrykk, gjør opp status og peker på utfordringer og muligheter I tillegg ble konkrete eksempler fra den jobben Bergen kommune har gjort vist frem for rådet.

KommIT-rådet understreket i møtet viktigheten av at vi tar oss tid til å gjøre disse første stegene sammen for å sikre at vi lykkes på lengre sikt. Samtidig er det ikke dette et «enten eller»-spørsmål, vi må kunne gjøre begge deler – noe i fellesskap og noe hos hver enkelt. Kunnskaps- og erfaringsdeling, deling av datasett, utvikling av standarder og samarbeid med DiFi og andre er eksempler på ting vi må gjøre sammen. Arbeidet må også sees i sammenheng med smartbyenes arbeid (sekretaritet for smartbyene legges fra høsten til KS).

KS vil sammen med Digitaliseringsutvalget ta initiativ til etableringen av en samarbeidsarena med datasjø som tema. Digitaliseringsutvalget får i oppdrag å meisle ut forslag til form og innhold.

FIKS folkeregister

Den første av de to DigiFin-søknadene som rådet behandlet, var FIKS folkeregister. Skatteetaten (SKD) gjennomfører som kjent et prosjekt for modernisering av Folkeregisteret. Formålet med FIKS folkeregister er å tilby et grensesnitt for å hente data fra Folkeregisteret:

a)      Oppslag gjøres primært direkte mot Freg. Det vil lages en projeksjon (dataminimert lokal kopi av Freg) for å kunne søke opp fødselsnummer i de tilfeller man må finne en person uten å kjenne til fødselsnummer i forkant.

b)      Hendelseslister hentes direkte fra FREG.

c)      Uttrekk: I tillegg til Freg sine egne uttrekk vil det bli laget uttrekk som dekker kommunene og fylkeskommunene sine behov. Uttrekksfunksjonaliteten skal være basert på mest mulig selvbetjening og løsningen skal la brukerne definere uttrekk selv.

Bruk av folkeregisteret skal gjøres basert på roller og rettighetspakker som utvikles i prosjektet for tilgangsstyring. Prosjektet utvikler også grensesnitt for manuell tilgang til folkeregisteret via grafisk grensesnitt. Prosjektets leveranser er nærmere beskrevet i prosjektsøknaden.

Prosjektet eies av KS v/ avdeling for Digitale Fellestjenester som har søkt DigiFin om totalt 20 millioner kroner som skal dekke prosjektkostnader for perioden september 2019 til desember 2020.

KommIT-rådet var positive til søknaden.

DigiOrden

Kongsbergregionen, Midt-Telemark, Vest-Telemark og Grenlandregionen har gått sammen om prosjektet «Orden i eget hus – i praksis» (DigiOrden). De 22 eierkommunene har i flere arbeidsmøter definert over 100 behov for å kartlegge og oppdatere egen virksomhets-, applikasjons-, og informasjonsarkitektur. Fase 1 i prosjektet er gjennomført og løsningen er i drift.

Eierkommunene har søkt KS om både å ta over ansvaret for drift og forvaltning og om DigiFin-støtte til videreutvikling og spredning av løsningen på til sammen 4,6 millioner kroner. Prosjektsøknaden finner du her.

KommIT-rådet var positive til søknaden om finansiering,  og oppfordret KS til å gjøre en nærmere vurdering av ansvar for drift og forvaltning.

Mandat på digitaliseringsområdet

KS stilte medlemmene to spørsmål om digitalisering i årets debatthefte. Oppsummeringen av tilbakemeldingene er tidligere behandlet i KommIT-rådet (publisert i opengov), og de er tydelige på at KS bør gis et styrket mandat på digitaliseringsområdet, men at det må utredes nærmere. Drøftingsnotatet som ble fremlagt KommIT-rådet var et første steg i det arbeidet.

Et viktig aspekt når man vurderer å gi KS et forsterket mandat på digitaliseringsområdet, er samordningsrollen og det å representere og tale kommunesektoren overfor staten og leverandørmarkedet, ifølge KommIT-rådet. Det er avgjørende at de kommunale representantene snakker med én stemme for å oppnå legitimitet og tyngde inn i samstyringen med staten, noe erfaringen på bl.a. e-helse-området har vist.

 

Neste møte i KommIT-rådet er 21. juni.