Hensikten med digitaliseringsnettverkene er å øke kvaliteten og gjennomføringskraften i digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren. Samarbeid, styrket kapasitet og deling av erfaring og kompetanse er nettverkenes viktigste rolle.

Samarbeid om digitaliseringsarbeidet setter regionene i bedre stand til å realisere gevinster, gjennomføre digitale omstillinger og ta i bruk nasjonale fellestjenester. I tillegg får kommunene økt digital kompetanse.

Oversikt over etablerte regionale digitaliseringsnettverk

Det er på gang etablering av regionale digitaliseringsnettverk i hele landet, men det varierer hvor langt de har kommet. Noen har allerede etablert egne nettsider med nærmere informasjon om det regionale arbeidet, og flere er under utvikling.

Vestlandet Heim (digivestland.no)

Rogaland Digirogaland.no

Nordland Digihelgeland.no og diginordland.no

Møre og Romsdal Digi Møre og Romsdal

Trøndelag Digitrøndelag

Telemark og Vestfold Grenlandssamarbeidet

Agder Ehelseagder

Viken 

Digitaliseringsnettverk for regionene Innlandet og Toms og Finnmark er under utvikling.

Kjennetegner regionale digitaliseringsnettverk

  • De søker å samle sekretariat og fagkompetanse innen digitalisering og smart bruk av IKT.
  • De har en viktig stemme inn mot det nasjonale digitaliseringsarbeidet.
  • De fungerer som en lyttepost for viktige spørsmål hva angår digitalisering og omstilling, som det er behov å drøfte med regionene.
  • De er lokalt forankret, og styrt regionalt av kommuner og i noen tilfeller også fylkeskommuner
  • De gir innspill til og råd i viktige saker som angår kommunene, som en viktig del av samstyringsfunksjonen på digitaliseringsområdet.
  • De kan gjøre veien, fra beslutninger- til utprøving og implementering av digitale tjenester til innbyggerne og næringslivet kortere.
  • Samtidig er lokal forankring og påvirkning i digitaliseringsnettverkene viktig. Dette både for å utvikle løsninger basert på kommunenes egne behov, men også for å gi kommunene mulighet til å selv utvikle løsningene.

Samordningsstrukturer 

KommIT-rådet, som er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi, bidrar til samspill mellom regionalt og nasjonalt arbeid, og bidrar til regional forankring av det nasjonale arbeidet. 

Lenkeblokk Icon KommIT-rådet

KommIT-rådet behandler blant annet nasjonale prosjekter som har søkt om støtte fra finansieringsordningen for digitale fellesprosjekter. 

Lenkeblokk Icon DigiFin-ordningen

Fiks-plattformen bidrar til en samordnet digital tjenesteutvikling i kommunesektoren. FIKS-plattformen har flere digitale fellesløsninger som kommuner og fylkeskommuner kan ta i bruk.

Lenkeblokk Icon FIKS-plattformen

KS´rolle

KS samler kommunesektoren i digitaliseringsarbeidet og fremmer deres interesser. Kommunesektorens behov defineres gjennom samstyringsorganer som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget og underliggende fagutvalg.

KS er også gitt en rolle i å legge til rette for etablering og utbredelse av digitaliseringsnettverk. Det følger av vedtak i KS’ Landsting fra februar 2020. Her får KS et forsterket mandat og ansvar for å ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor.

KS har dialog med de enkelte nettverkene regionalt, og påser at arbeidet knyttes opp til drøftinger inn mot KommIT-rådet, og inn mot andre relevante strukturer og prosesser. Arbeidet i de regionale digitaliseringsnettverkene reflekteres også i dialogene inn mot de nasjonale myndighetene, både på departements- og direktoratsnivå. Det vil også være viktig at aktører fra leverandørsiden knyttes inn i dette arbeidet. 

KS har etablert felles samlinger for nettverkene som del av ansvaret for å koordinere dette arbeidet.

Digitaliseringsstrategien, Én digital offentlig sektor ble utarbeidet og fremmet av KS og regjeringen i fellesskap. Den danner et viktig bakteppe og utgangspunkt for KS’ samordning av digitalisering generelt, og for arbeidet i de regionale digitaliseringsnettverkene, og kommunene spesielt.

Lenkeblokk Icon Én digital offentlig sektor Lenkeblokk Icon Handlingsplan for én digital offentlig sektor

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge omtaler også behovet for sterkere samordning mellom regionalt og statlig digitaliseringsarbeid. Dette er også ytterligere beskrevet i digitaliseringsstrategien.

Lenkeblokk Icon Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge

I tillegg svarer digitaliseringsnettverkene på utfordringer og behov reflektert i andre viktige nasjonale strategier, som Innovasjonsmeldingen, En innovativ, offentlig sektor, kultur, ledelse og kompetanse

Lenkeblokk Icon Stortingsmeldingen om innovasjon