Organisering av digitaliseringsnettverk

Digitaliseringsnettverkene er ulikt organisert. De fleste har en styringsgruppe eller såkalt programstyre, der man finner representanter på kommunedirektørnivå. I styringsgruppen har statsforvalteren flere steder en observatørrolle. Under her finner man som regel en ressursgruppe bestående av ledere innenfor digitalisering og innovasjon. De aller fleste nettverkene har også etablert faggrupper eller ressursgrupper som reflekterer viktige områder. Det kan både være sektorspesifikke faggrupper (helse, skole, plan og bygg) eller ikke sektorspesifikke (som for eksempel HR; personvern og informasjonssikkerhet, virksomhetsarkitektur, IKT, prosessarbeid). Disse grupper speiler strukturer på nasjonalt nivå.

imagej130i.png