Kommunesektoren står overfor en digital transformasjon som innebærer store utfordringer. Da er det nødvendig at kommunene nasjonalt og regionalt samarbeider tett slik at sektoren kan stå samlet overfor nasjonale myndigheter og de store leverandørene.

-Jeg har store forventninger til at regionale nettverk og klyngesamarbeid som knyttes opp mot det nasjonale utviklingsarbeidet vil bidra til økt kvalitet og gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren, sier områdedirektør for innovasjon, forskning og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland. 

Til beste for innbyggerne
Digitaliseringssamarbeidet i Hordaland har vært det mest toneangivende så langt. Her har 33 kommuner gått sammen om å etablere et felles sekretariat og fagkompetanse innen innovasjon, strategisk IKT og digitalisering, og samordne dette med Bergen kommunes fagmiljøer på området.

I Rogaland har 26 kommuner nylig opprettet et lignende samarbeid. Hensikten er blant annet at kommunene skal bli enda bedre rustet til å ta imot og implementere nasjonale og regionale prosjekter.

-Det er viktig å samarbeide på tvers av kommunegrensene fordi alle kommuner har de samme lovpålagte oppgavene og innbyggere og næringsliv forventer digital samhandling med kommunene. Nettverket vil kunne bidra til at det utvikles nye felles komponenter til bruk for alle kommuner i Norge, sier Inger Bjørkum Leigvold, konstituert digitaliseringssjef i Stavanger kommune.

Samhandling i Trøndelag
I Trøndelag er samarbeidet DiguT - Digitaliseringsutvalg Trøndelag opprettet. Til nå har ca halvparten av de 46 kommunene i Trøndelag sluttet seg til samarbeidet som tar utgangspunkt i en felles samhandlingsstrategi for digital utvikling. DiguT er et samarbeid mellom fylkeskommunen, fylkesmann, KS og representanter fra kommunene i Trøndelag. Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør har tatt på seg sekretariatet for samarbeidet. Hovedsøylene i strategien er samarbeid om felles løsninger, kompetanseløft og en bedre struktur på samarbeidet.

E-helse samarbeid i Agder
Kommunene i Agder har jobbet sammen om e-helse i regional koordineringsgruppe (RKG) siden 2015. Nettverket er strategisk besluttet av rådmannsgruppen i Regionplan Agder, og de jobber med både felles anskaffelse og innføring av digitale løsninger. Kommunene i Agder vil bygge ut den regionale nettverksstrukturen til å omfatte all digitalisering og innovasjon i sektoren. 

Fylkeskommunene bidrar
Fylkeskommunene har allerede et godt samarbeid seg imellom på digitaliseringsområdet, og noen har også spilt en viktig rolle overfor kommunene med tanke på regionalt samarbeid. Deling og gjenbruk av ressurser og erfaringer vil sikre bedre og mer effektiv gjennomføring av prosjekter.

-Det er viktig at fylkeskommunene deltar i arbeidet, særlig på områder der det kreves samhandling mellom kommuner og fylkeskommuner for å sikre helhetlige digitale tjenester til beste for innbyggerne. Det å få til bedre innbyggerløsninger vil gjøre hverdagen enklere for innbyggerne våre. Dette er områder hvor vi bør og kan dele ressurser og kompetanse for å bli bedre enn i dag, sier Weidemann Wieland.

Flere nettverk vil komme
Kommunene i Akershus, Østfold og 16  kommuner i Nye Viken har startet diskusjonen om et lignende samarbeid og sett på hvordan dette kan organiseres. Målet er å legge til rette for at rådmenn og kommuner kan bli mer offensive og få større innflytelse i den digitale utviklingen.

Nasjonal samstyringsstruktur
For å koordinere og samordne digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren ble det i 2016 etablert et nasjonalt strategisk rådgivende organ til administrerende direktør i KS – KommIT-rådet. KommIT-rådet har gjennom sine første 3 år spilt en avgjørende rolle i samordningsarbeidet i kommunesektoren.

KommIT-rådet får ny sammensetning og justert mandat fra årsskiftet som vektlegger tilknytning til regionale klynge- og nettverkssamarbeid. Også underliggende utvalg er styrket for å sikre bredere geografisk tilknytning.

Lenkeblokk Icon DigiRogaland