DigiFin er finansieringsordningen som bidrar til å realisere nasjonale digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor. Ordningen er et «spleiselag» mellom sektoren, KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og gir kommunene og fylkeskommunene som er med på laget tilgang til felles funksjonalitet og verktøy som de ikke har hatt før. Samtidig bidrar ordningen til å koble digitale tjenester på tvers av kommune og stat.

- Siden oppstarten i 2017 har oppslutningen om ordningen økt jevnt og trutt, og det er svært gledelig at stadig flere kommuner og fylkeskommuner synes å se verdien av å være med – både på å utvikle og ta i bruk nye, felles digitale tjenester til innbyggere og næringsliv, sier avdelingsdirektør for strategisk IKT og digitalisering i KS, Asbjørn Finstad.

Les mer om ordningen på ks.no/digifin

Telling etter sammenslåinger

Etter kommune- og fylkessammenslåingene 1. januar i år, er det nå 289 av 356 kommuner og 6 av 11 fylkeskommuner som er med i ordningen (merk at tallene kan endre seg i løpet av en uke). I tillegg er 17 kommuner og 2 fylkeskommuner det vi kan kalle «delvis medlemmer», der noen, men ikke alle av «de gamle» som nå er sammenslått, tidligere var med.

- Sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner har bydd på en liten utfordring, når det gjelder hvordan vi skal telle antall medlemmer, forteller Finstad, før han fortsetter:

Vi har valgt å kalle de nye kommunene med og uten tidligere medlemmer for «delvis medlemmer», og vil fremover følge opp de det gjelder, for å avklare om de ønsker å være med videre.

Se kart på ks.no med oversikt over hvem som er med.

Med i ordningen = Medlemsavgift betalt for samtlige av innbyggerne i kommunen
Kommunen delvis med = Medlemsavgift betalt kun for noen av innbyggerne, men ikke alle (forårsaket av kommune-/fylkessammenslåing 01.01.2020)
Ikke med = Medlemsavgift ikke betalt

DigiFin-prosjektene

Ved å utvikle løsninger sammen kan kommunene og fylkeskommunene oppnå økt verdi for brukerne – i takt med lavere utviklings- og forvaltningskostnader.

Så langt har fire prosjekter fått finansiering fra DigiFin; hhv. DigiSos, DigiHelse, DigiBarnevern, og FIKS Min Side. I tillegg behandles tre prosjekter etter anbefaling om tildeling fra KommIT-rådet; DigiOrden, GeoIntegrasjon FIKS og DigiFolkeregister.

- Løsningene som utvikles gjennom prosjektene bidrar til en bedre hverdag for innbyggerne ved at de får bedre tjenester. Og det gir en mer effektiv offentlig ressursbruk ved at kommunene ikke må lage løsningene hver for seg, sier Finstad.

Hvis ditt fylke eller din kommune også ønsker å bli med i ordningen, send en e-post til digiprosjekter@ks.no med en formell bekreftelse, merket med deres fakturareferanse.

Har kommunen eller fylkeskommunen et prosjekt som kan egne seg for DigiFin-finansering, ta kontakt med Asbjørn Finstad på asbjorn.finstad@ks.no