På digitaliseringsområdet er det særlig fem tema som blir viktige for påvirkningsarbeidet:

 1. Samordning mellom kommunal og statlig sektor
 2. Informasjonssikkerhet, personvern og dokumentforvaltning
 3. Brukeren i sentrum og digital kompetanse
 4. Finansiering av nasjonale digitaliseringsprosjekter
 5. Understøttelse av utviklings- og innovasjonsarbeidet

1. Samordning mellom kommunal og statlig sektor

De fleste tjenestene i offentlig sektor er kommunale. Kommunesektoren er viktig for at offentlig sektor skal lykkes med å fornye og utvikle tjenesteproduksjonen og bidra til en enklere og mer effektiv hverdag for innbyggere og næringsliv.

KS’ posisjoner

 • KS mener at Digital agenda for Norge skal oppdateres regelmessig, og at kommunal og statlig sektor samarbeider om oppdateringene.
 • KS mener at kommunal sektor skal ha reell påvirkningskraft i statlige digitaliseringsprosjekter der kommunesektoren berøres.
 • KS mener at kommunesektoren skal involveres i styring og utvikling av arkitekturprinsipper, standarder og nasjonale og andre offentlige felleskomponenter. Det skal være et likeverdig forhold mellom statlig og kommunal sektor i bruken og utviklingen av fellesløsninger.
 • KS mener at statlige virksomheter som forbereder IKT-relaterte tiltak som i vesentlig grad berører kommunesektoren, i en tidlig fase skal drøfte tiltaket med KS. Konkrete samarbeid håndteres mellom KS og den aktuelle statlige virksomhet.
 • KS mener at digitalisering skal være et prioritert tema på agendaen både i konsultasjonsordningen og i møter med departementer og direktorater.
 • KS mener at nasjonal samordning av digitaliseringsarbeidet forutsetter at kommunal og statlig sektor er likeverdige parter, og at samarbeidet er basert på samstyring.
 • KS mener at alle husstander skal ha tilbud om bredbånd, internettdekning, mobildekning og annen IKT-infrastruktur.
 • KS mener at all rapportering av styringsinformasjon til staten skal kunne brukes av kommunesektoren selv.

2. Informasjonssikkerhet, personvern og dokumentforvaltning

Digitalisering forutsetter at brukerne har tillit til offentlige løsninger. Mister brukerne tilliten til at personvernet ivaretas, risikerer kommuner og fylkeskommuner at løsninger ikke blir brukt.

KS’ posisjoner

 • KS mener at innbyggerne på en enkel og oversiktlig måte skal ha informasjon om hvem som har sett og håndtert taushetsbelagte personopplysninger om dem, hvor opplysningene er hentet fra, og til hvilket formål.
 • KS mener at planer for informasjonssikkerhet, personvern og dokumentforvaltning på statlig nivå skal inkludere kommunal sektor og utformes i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.
 • KS mener at leverandørene skal ha oppdatert kunnskap om sårbarhets- og trusselbildet og fortløpende implementere sikkerhetstiltak i sine løsninger.
 • KS mener at offentlig innkjøpsordning for skytjenester skal være tilrettelagt for kommuner og fylkeskommuner.
 • KS mener at statlige portalløsninger, skjema og elektroniske dialoger som kommunesektoren bruker, skal tilrettelegges slik at dokumentasjonsansvaret ivaretas i kommunen og fylkeskommunen.

3. Brukeren i sentrum og digital kompetanse

For at offentlige tjenester skal utvikles i tråd med brukernes behov, er det er avgjørende at brukerne medvirker i digitaliseringsarbeidet. Brukerne må forstå innholdet i de digitale tjenestene og klare å bruke dem. KS har en viktig rolle i det nasjonale klarspråksarbeidet og i kommunal sektors arbeid med å øke innbyggernes digitale deltakelse.

KS’ posisjoner

 • KS mener at staten skal tilrettelegge sine registre slik at kommunal sektor kan bruke disse som autorative kilder i digitalisering av tjenester til innbyggere og næringsliv.
 • KS mener at digitalisering skal inngå i alle fagutdanninger som er relevante for kommunesektoren.
 • KS mener at kommunal sektor skal medvirke i utviklingen av læringsutbyttebeskrivelser for de relevante fagutdanningene.
 • KS mener at det ikke skal stilles nasjonale krav til kommunal sektor om hvordan kommunene skal jobbe for å øke innbyggernes digitale kompetanse.

4. Finansiering av nasjonale digitaliseringsprosjekter

Skal vi lykkes med å digitalisere offentlig sektor, må stat og kommune samarbeide om flere fellesprosjekter. Samarbeidet forutsetter gode og forutsigbare finansieringsordninger.

KS’ posisjoner

 • KS mener at staten skal samarbeide med KS i statlige digitaliseringsprosjekter som berører kommunal sektor.
 • KS mener at staten skal utarbeide realistiske kost- og nytteberegninger for statlige digitaliseringsprosjekter som berører kommunal sektor.
 • KS mener at statens modeller for finansiering av nasjonale digitaliseringsprosjekter ikke kan baseres på at gevinster trekkes fra kommunerammen.
 • KS mener at staten skal fullfinansiere sine utviklingstiltak, selv om gevinstene beregnes å være størst i kommunal sektor.

5. Understøttelse av utviklings- og innovasjonsarbeidet

Kommunal sektors evne til å finne nye løsninger må stimuleres. Kommuner og fylkeskommuner har data av stor verdi som kan brukes til å utvikle nye tjenester og til forutseende analysevirksomhet. Innovative anskaffelser er et av flere strategiske verktøy for å fornye offentlig sektor.

KS’ posisjoner

 • KS mener at de nasjonale virkemidlene for å understøtte innovasjon i kommunal sektor er for dårlige. KS mener derfor det er behov for et nasjonalt løft for innovasjon i offentlig sektor.
 • KS mener staten skal etablere infrastruktur og anbefale åpne standarder for å sikre informasjonsflyt mellom velferdsteknologi og øvrige IKT-systemer.
 • KS mener at krav til rapportering skal utarbeides i samarbeid mellom kommune og stat slik at innrapporterte data til staten er nyttige også for kommunal sektor.
Lenkeblokk Icon KS' interessepolitiske posisjoner