De digitale tjenestene som kommuner og fylkeskommuner tilbyr brukerne, for eksempel barnehagesøknad og søknad om videregående utdanning, er ganske like. Derfor har digitalisering av tjenester til innbyggere og næringsliv stort gjenbrukspotensial. For å oppnå dette må kommunal sektor samordne seg på digitaliseringsområdet. I tillegg må det etableres mer og bedre digital samhandling mellom stat og kommune.

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil bidra til forenkling av den enkelte kommunes og fylkeskommunes arbeid med å tilby digitale tjenester til innbyggere, foreninger, næringsliv og egne ansatte. En slik samordning vil styrke gjennomføringskraften i kommunal sektor og bidra til gode løsninger på tvers av forvaltningsnivåene. Samordning vil i denne sammenhengen si at kommuner og fylkeskommuner legger kommunale og nasjonale fellesløsninger til grunn for digitaliseringsarbeidet og utvikler fellesløsninger der det er hensiktsmessig. Tilstrekkelig bredbåndsdekning er en forutsetning for å realisere de mulighetene digitaliseringen gir.

Digitale løsninger må bidra til samhandling på tvers av systemer, fagområder, sektorer og forvaltningsnivå. Når innbyggere og næringsliv har behov for tjenester som går på tvers av sektorer, må den digitale informasjonsflyten ikke være til hinder for et helhetlig tjenesteforløp. KS har etablert KS SvarUT og KS Læring som de første fellesløsningene for kommunal sektor. Staten har etablert nasjonale felleskomponenter, og mange kommuner og fylkeskommuner har allerede tatt disse i bruk. De nasjonale og kommunale felleskomponentene må legges til grunn for utvikling av digitale tjenester i offentlig sektor.

KS utarbeider planer for utvikling og innhold i et felles kommunalt rammeverk for digitalisering. I rammeverket inngår IKT-arkitektur for kommunal sektor. Formålet er at den enkelte kommune og fylkeskommune kan utvikle digitale tjenester basert på et felles fundament som blant annet består av felleskommunale og nasjonale løsninger, tjenester og standarder. Bruk av felleskomponenter og felles løsninger bidrar også til forenklet samarbeid med staten og styrker bestillerkompetansen overfor leverandørene.

Mål

  1. Kommunal sektor skal legge felleskommunalt rammeverk, løsninger og prinsipper til grunn i digitaliseringsarbeidet
  2. Kommunal sektor skal legge nasjonale felleskomponenter og standarder til grunn i digitaliseringsarbeidet
  3. Kommunal sektor skal være en tydelig premissleverandør i digitaliseringsarbeid på tvers av forvaltningsnivåer
  4. Kommunal sektor skal utvikle felleskomponenter for bruk i digitaliseringsarbeidet
  5. Kommunal sektor skal ha enhetlig metodikk for prioritering og gjennomføring av felleskommunale og nasjonale digitaliseringsprosjekter
  6. Kommunal sektor skal ha enhetlig metodikk for utvikling og forvaltning av kommunale fellesløsninger
  7. Kommunal sektor skal dele resultater og erfaringer fra eget digitaliseringsarbeid
  8. Kommunal sektor skal ha en bredbåndsplan for utbygging av digital infrastruktur