Det er lederes og ansattes evne til å endre og utvikle organisasjonen, arbeidsprosesser og tjenester som skaper verdier. Digitalisering er et vesentlig virkemiddel for verdiskapningen. Digitalisering gjør det mulig å løse samfunnsutfordringer på nye måter og dermed skape samfunnsmessige gevinster.

Innovative anskaffelser er et strategisk verktøy for å fornye offentlig sektor. Utvikling av nye systemer eller løsninger vil omfatte mange anskaffelser, og her ligger det et stort potensial for innovasjon og nyskaping. Innovative anskaffelser handler om å benytte mulighetene som regelverket gir i alle faser av prosessen. Når kommuner og fylkeskommuner er tydelige på sine behov og etterspør innovasjon i sine anskaffelser, utfordres markedet til å utvikle nye løsninger som møter morgendagens behov. Kommuner og fylkeskommuner må være gode bestillere slik at det er brukerbehovene som preger den digitale infrastrukturen fremover. Det er ikke leverandørene og de etablerte tekniske løsningene som alene avgjør hva som er mulig å få til.

Innføring og bruk av velferdsteknologi krever at kommuner og fylkeskommuner klarer å endre måten de leverer tjenester på. Velferdsteknologi kan bidra til økt mestring, trygghet og kontroll over egen helsetilstand for innbyggerne, i tillegg til å forebygge belastningsskader hos de ansatte. Framover vil bruk av velferdsteknologi bidra til gi gode tjenester til langt flere innbyggere og større egenmestring og bedre liv for den enkelte innbygger.

Stordata er alt fra offentlige data og informasjon som legges ut på internett, til data fra bedrifter og sanntidsinformasjon fra sensorer i det offentlige rom, for eksempel fra trafikklys. Analyse av store datamengder kan brukes for å vurdere om tjenestene har effekt og møter brukernes reelle behov, samt til å planlegge framtidige tjenester og virkemidler. Dette gir kommunale og fylkeskommunale virksomheter ny kunnskap som grunnlag for å utvikle framtidige smarte løsninger for innbyggerne.

Å gjøre stordata tilgjengelige for ekstern bruk bidrar til at næringslivet, forsknings- og utviklingsmiljøer og innbyggerne selv kan få tilgang til data fra offentlig sektor og bruke dataene i nye sammenhenger. Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester og produkter, og innbyggerne kan få bedre grunnlag for å forstå hvordan beslutninger og politiske prioriteringer følges opp.

Smarte byer og lokalsamfunn tar i bruk teknologi og innovasjon for å automatisere prosesser og gi bedre og mer effektive tjenester. «Internet of Things» innebærer aktiv bruk av sensorer og måling for effektivisering og utvikling av bedre tjenester, samt for å øke livskvaliteten til byens innbyggere. 

Smarte byer og lokalsamfunn involverer innbyggere og næringsliv, og bruker teknologiske løsninger for å sikre bedre oppgaveløsning og mestre samfunnsmessige utfordringer. I tillegg legger de til rette for selvhjelp og mestring.

Mål

  1. Kommunal sektor skal ta i bruk teknologi som bidrar til tjenesteinnovasjon og effektive tjenester
  2. Kommunal sektor skal gjennom innovative anskaffelser bidra til nyskaping og produktivitet
  3. Kommunal sektor skal sørge for at næringsliv, forskere og andre samfunnsaktører får tilgang til sektorens åpne offentlige data
  4. Kommunal sektor skal bruke stordata til planlegging og styring av tjenester
  5. Kommunal sektor skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som gir brukerne bedre trygghet, bedre tjenestekvalitet og øke produktiviteten