Hensikten med veilederen å sikre enhetlige prosesser, og at det offentlige aktivt tilrettelegger for videre utbygging av mobilkommunikasjonsnett. Veilederen omfatter strategi og planlegging, saksbehandling, stråling og fastsettelse av vederlag, og den har som formål at kommuner og fylkeskommuner skal kunne gjennomføre effektive og enhetlige prosesser for behandling av søknader om innplassering. På denne måten kan det offentlige aktivt legge til rette for videre utbygging av mobilkommunikasjonsnett.

Nytteverdi for kommuner og fylkeskommuner:

  • En godt utbygd EKOM infrastruktur er avgjørende for at alle innbyggere, offentlige og private virksomheter og kritiske samfunnssektorer kan delta i det digitale samfunnet og utnytte mulighetene dette gir for effektivisering, forenkling, innovasjon og verdiskapning.
  • En relevant, nyttig og anvendelig veileder bidrar til å effektivisere og forenkle behandlingen av søknader om innplassering av infrastruktur for mobilnett.

Veilederen er her: Nkom ønsker offentlige aktører med på laget ved utbygging av mobil infrastruktur - Nkom