Den nye løsningen gjør at innbygger slipper å finne ut hvor søknaden skal sendes. Det holder å oppgi hvilken eiendom det gjelder, og markerer i kartet hvilken veg det søkes avkjørsel til.  Løsningen finner da fram til både vegstatus og planstatus for området. Uten selv å måtte innhente slik informasjon blir søkeren informert, og samtidig opplyses det om hvilken vegmyndighet søknaden vil gå til.

Bedre kvalitet

I dag er det slik at dersom det er snakk om riks– eller fylkesveg, havner søknaden hos Vegvesenet. Mens dersom eiendommen og vegen ligger i et regulert område skal slike søknader til kommunen. Ett felles søknadsskjema uansett hvilken veg og hvilken kommune det gjelder, og er en vesentlig forenkling for alle parter. Søknaden tilføres data fra relevante registre hos blant annet Statens vegvesen og Kartverket. Søker får informasjon om veistatus og plansituasjon, mens data om trafikkmengde, fartsgrenser, ulykker, støyforhold og mye annet summeres opp i et digitalt saksgrunnlag for den aktuelle vedtaksmyndighet

Alle kommuner kan ta tjenesten i bruk

Tjenesten åpnes for bruk for alle landets kommuner fra og med 15. november 2018.

Seks pilotkommuner har testet løsningen, og erfaringene er gode. Kommunene som har testet er Os i Hordaland, Fusa, Bergen, Stjørdal, Harstad og Oslo. Det kreves innlogging for å komme inn i selve søknadsskjemaet.

KS oppfordrer alle kommuner om å legge ut beskrivelse av tjenesten på egen portal.

 

Nærmere om tjenesten

  • Saksunderlaget blir levert via SvarUt/FIKS til kommunens organisasjonsnummer. Dersom kommunen ikke er koblet for mottak via FIKS, vil kommunen motta saksunderlaget på sin Altinn-meldingsboks
  • Kommuner som tar gebyr må varsle søker før de starter sin saksbehandling
  • Løsningen gir ikke automatisk tilbakemelding på mottatt søknad. Hver kommune må derfor vurdere rutiner på å gi søker tilbakemelding når saken er mottatt/når saksbehandling startes.

Det nasjonale planregisteret som forvaltes av Geonorge.no/Norge Digitalt er en sentral kilde i som benyttes i tjenesten. Logikken for fordeling av søknader, samt plandata som hentes opp i saksunderlaget er basert på at planregisteret er oppdatert. For optimalt nytte av tjenesten er det derfor en fordel for kommunene at dette registeret oppdateres jevnlig.