KS har satt klart språk på dagsorden siden 2014 gjennom program for klart språk i kommunesektoren. Programmet varte fram til 2020 og ble støttet fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), tidligere KMD. Over 200 kommuner har gjennomført språktiltak, viser tall fra evalueringen av programmet.

Lenkeblokk Icon Les mer om hovedfunnene i evalueringsrapporten

– KS vil fortsette å støtte kommuner og fylkeskommuner i deres språkarbeid. Vi ser at interessen for klart språk er større enn noen gang, i løpet av det siste året arrangert månedlige digitale treff med inntil 1500 deltakere, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

KS samarbeider med Digitaliseringsdirektoratet og Språkrådet om de digitale treffene og det nasjonale klarspråksarbeidet.

Kommunene og fylkeskommunene er pålagt å skrive klart

Språkloven som trådte i kraft i januar i år krever at kommunene og fylkeskommunene skriver klart. I den nye språkloven § 9 står det at “offentlege organ skal kommunisere på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa”.

 Det samme lovkravet er foreslått i den nye forvaltningsloven.

– Ny språklov og endringer i forvaltningsloven er uttrykk for en tydeligere forventning om at offentlig sektor bruker et språk innbyggerne forstår, sier Helgesen.

Lenkeblokk Icon KS-podkast om ny språklov og klart språk

Klart språk er avgjørende for å lykkes med digitalisering

Arbeidet med klart språk henger tett sammen med digitaliseringen av tjenestene. Derfor er klart språk i digitale tjenester et av satsningsområdene for KS i tiden framover. Like viktig er det å sikre et forståelig språk i hele brukerreisen.

– Skal vi lykkes med digitaliseringen av Norge, må vi satse på klart språk. Hvordan henger de nye digitale løsningene sammen med vedtak, brev og veiledere som brukeren må forholde seg til for å løse oppgaven? Språket må være klart i alle tekstene innbyggerne møter, sier Helgesen.  

De siste årene har KS tatt en større rolle i digitaliseringen av kommunal sektor. Egne prinsipper for klart språk i digitale tjenester er utviklet og vedtatt for de digitale løsningene KS utvikler.

Hva har KS vedtatt at vi skal jobbe videre med?

Hovedstyret har vedtatt fire punkter som peker retning for det videre klarspråksarbeidet:

  1. KS skal videreføre rollen som nasjonal koordinator i klarspråksarbeidet.
  2. KS skal jobbe systematisk med klart språk i digitale tjenester.
  3. KS skal legge til rette for læring og erfaringsdeling gjennom kurs og samlinger, samt videreutvikle og tilgjengeliggjøre verktøy til bruk i språkarbeidet.
  4. KS skal videreføre det strategiske, nasjonale klarspråksarbeidet sammen med Digitaliseringsdirektoratet og Språkrådet.