Skal vi skrive slik at brukerne forstår, kommer vi ikke utenom å involvere brukerne i klarspråksarbeidet. Derfor innebærer alle verktøyene i verktøykassen en eller annen form for brukerinvolvering: De gir dere kvantitativ eller kvalitativ informasjon om hvordan brukerne opplever tekstene, eller hvordan de handler på bakgrunn av dem. Unntaket er verktøyet som  undersøker (fylkes) kommunens språkkultur, som involverer de ansatte.

I tillegg kan flere av verktøyene brukes til å måle effekter av klarspråksarbeidet – de er samlet under menypunktet Måle effekter av klarspråksarbeidet. Å måle effekten av tiltakene er viktig for å få bekreftet at tiltakene fungerer, og at ressursene brukes på en god måte. I tillegg kan det skape motivasjon for arbeidet og gi nyttig dokumentasjon.

Slik er verktøykassen bygget opp

I verktøykassen finner dere verktøy som kan kombineres på ulike måter, og som er valgt ut for å passe små og store prosjekter, budsjetter og kommuner. Verktøyene er sortert i tre kategorier:

1. Mål nullpunkt og finn forbedringspotensial

Her finner dere kvalitative og kvantitative metoder som egner seg til å kartlegge og måle status (nullpunktsmålinger) og finne forbedringspotensialet i tekstene. Metodene gir et godt grunnlag for å velge ut tekster til revidering og dokumentere problemet med tekstene. Flere av metodene gir også konkrete resultater dere kan bruke til å forankre og få ressurser til klarspråksarbeidet. Bruker dere disse metodene også etter at dere har revidert tekstene (kategori 3), måler dere effektene av arbeidet dere har gjort. Unntakene er Brukerreisen og Innspill i sosiale medier som ikke egner seg til å måle effekt.

2. Involver brukerne i tekstarbeidet

En viktig del av klarspråksarbeidet er å revidere tekster eller skrive nye. I denne delen av verktøykassen finner dere metoder som gir dere innsikt i hvordan brukerne opplever tekstene, og om de forstår og kan bruke informasjonen til å gjøre det 
(fylkes) kommunen forventer av dem. Disse verktøyene kan dere bruke på ulike stadier i prosessen og gjerne flere ganger underveis i arbeidet, alt etter hva dere ønsker og har kapasitet til. 

3. Effektmåling

Her finner dere noen av de samme verktøyene som i første kategori. Har dere brukt dem før tekstrevidering, kan dere bruke dem igjen for å måle effekten av arbeidet. Dere kan også bruke disse verktøyene for å få innsikt i status etter tekstbearbeiding, men dere vil ikke kunne måle effekter i form av økt brukerforståelse eller tids- og kostnadsbesparelser hvis dere ikke også har gjort en tilsvarende måling av før-versjonen.

Hvor finner dere flere ressurser til klarspråksarbeidet?

Verktøykassen tar bare for seg brukerinvolvering og effektmåling, men klarspråksarbeidet handler jo om mye mer enn det. Her er noen av de ressursene som dere kan ha nytte av i arbeidet med å skrive klare tekster og heve klarspråkskompetansen: