Formålet med tilskuddet er å legge til rette for etablering av et lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning. Veiledningstilbudet skal gi innbyggere som har behov for det mulighet til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse, eller erfaring og trygghet til å lære seg å bruke digitale tjenester i egen hverdag.

Kommunen(e) må stå som ansvarlig søker overfor departementet, men tiltaket kan utføres i samarbeid med frivillige organisasjoner eller med hjelp fra innleide oppdragstakere. I den grad søker(e) kan bidra med erfaringer og modeller som kan deles nasjonalt, vil dette bli vektlagt ved vurderingen av tildeling av tilskudd.

Tilskuddsordningen skal støtte opp om regjeringens og KS' felles målsetting om å bidra til at alle innbyggere skal ha tilgang til et lavterskeltilbud innen digital kompetanse.

Tilskudd kan f.eks. brukes til:

  • engasjement av en prosjektleder/koordinator, som på vegne av samarbeidende kommuner, arbeider for å få etablert veiledningstilbud i kommunene
  • planlegging og utforming av tilbudet og kompetanseheving av personell som skal drifte tilbudet
  • utforming av informasjonsmateriell som kan motivere innbyggere med lav eller manglende digital kompetanse til å benytte seg av tilbudet
  • dekning av kostnader i forbindelse med gjennomføring av kurs og veiledning
Lenkeblokk Icon Les mer om tilskuddet på regjeringens tilskuddsordning