Les flere reportasjer

Lenkeblokk Icon Les flere reportasjer

Flere kommuner benytter i dag biblioteket, servicetorget og frivilligsentralen som arenaer for å gi veiledning til sine innbyggere. Men hva skal man gjøre dersom kommunen er stor og det er for langt å reise til biblioteket eller servicetorget? Da Luster kommune skulle etablere sitt veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse, var dette en sentral problemstilling. 

Hva består tilbudet av og hvordan begynte det?

Veiledningstilbudet i Luster kommune består av flere tiltak, og tilbudet er et samarbeid mellom kommunen og bygdelag med frivillige. Veiledningstilbudet har fått navnet «Datahjelpa Luster – rettleiingstilbud for digitale tenester».

Veiledningstilbudet til Luster består av:

  • Drop-in veiledning ved både biblioteket og servicetorget i kommunen.
  • 1 til 1 veiledning med IT-læring ved Servicetorget (rådhuset)
  • Datakafé i bygdene i Luster, arrangert av bygdelagene
  • Datahjelp for flyktninger – et samarbeid mellom voksenopplæringen og elever i grunnskolen med valgfaget «Innsats for andre»

Arbeidet med tilbudet begynte allerede høsten 2017 da Luster kommune søkte om tilskuddsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å opprette et fast lavterskel veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. Tilbudet er forankret hos assisterende rådmann og gjennom han ble deltakerne i prosjektgruppen plukket ut. Luster satte sammen en tverrfaglig prosjektgruppe som også inkluderte brukerrepresentanter. –Det å inkludere noen brukerrepresentanter i prosjektgruppen var veldig nyttig og det tilførte andre perspektiver, forteller Britt Veum Hage som har vært prosjektleder for veiledningstilbudet. Prosjektgruppen brukte tid på å undersøke informasjon fra Digihjelpen.no og kursressurser fra Digidel.no, og bestemte seg for å utvide noen av tilbudene kommunen allerede hadde på plass.

Samarbeid med bygdelag

Luster er en kommune med flere bygder med lokale særpreg og store geografiske avstander. –Vi lurte på hvordan vi skulle få tak i de innbyggerne som virkelig trenger veiledningstilbudet og som ikke kan benytte det som er på biblioteket eller servicetorget, forteller Britt. Britt tok derfor kontakt med de ulike bygdelagene for å undersøke interessen for å bidra med å arrangere lokale veiledningstilbud. Etter oppfølgingssamtaler og e-postutveksling hadde de fått en fast kontaktperson i de ulike bygdelagene. Kontaktpersonene begynte arbeidet med å rekruttere frivillige datahjelpere. Interessen for å bidra som frivillig veileder på datakafe i bygdelagene var stor både blant yngre og eldre.

Kommunen utarbeidet en felles visuell profil for tilbudet som alle veiledningstiltakene kunne benytte og de etablerte en nettside som viser hva de tilbyr i Luster og hvem som bidrar i tilbudene. Tilskuddsmidlene fra KMD skulle blant annet benyttes til kompetanseheving, så når alle veilederne var på plass, ble det gjennomført opplæringskurs. Luster samarbeidet med en privat aktør om kurstilbudet som tok utgangspunkt i ressursene på www.digidel.no. Mange var redde for at de ikke var flinke nok på data for å kunne veilede, men etter opplæringskurset opplevde de fleste at de var klare for veiledningsrollen.

Lenkeblokk Icon Klikk her for å se nettsiden som Luster kommune har laget om tilbudet og de ulike tiltakene som inngår i tilbudet

Hva er kommunens rolle i tilbudet?

Elisabeth og Britt forteller at kommunens rolle har vært å drive datahjelpa-tilbudet på biblioteket og servicetorget og samarbeide med bygdelagene, slik at de kan tilby datakafe i bygdene. Kommunen har tatt ansvaret for annonsering i lokalavis og på nett, og IT-avdelingen har bistått med å lage plakater og flygeblader som alle tilbudene kan benytte. –Markedsføring av tilbudet har vært en viktig oppgave for oss. Å jobbe strategisk og aktivt med å gjøre tilbudet synlig er en viktig oppgave og den må man jobbe med hele tiden i prosjektet, forteller Britt. Bygdelagene har tatt ansvar for å gjennomføre datakafeen i bygdene. De har også bidratt aktivt med å markedsføre tilbudet gjennom å legge flygeblader i postkasser og henge opp plakater på butikkene i bygdene. 

Klikk her for å se flygebladet som Luster kommune utarbeidet

Samarbeid med den lokale banken

Et veiledningstilbud handler også om å koble sammen ulike aktører som har nytte av at innbyggerne i kommunene får en høyere digital kompetanse. Luster kommune tok for eksempel kontakt med banken i kommunen og undersøkte om de kunne tenke seg å være med å bidra, og det ville de. Resultatet var at banken reiste rundt til de ulike bygdelagene og bidro med et kurs og veiledning på sine digitale banktjenester på datakafeene. –Dette er et vinn-vinn-samarbeid. Innbyggerne er svært opptatt av nettbank og trenger hjelp til det, og banken ønsker på sin side at flere eldre benytter de digitale banktjenestene, forteller Britt

Foto: Luster kommune

Deltakere på datakurs i bygda Indre Haflso i Luster kommune. 

Hva er tilbakemeldingen og erfaringen med tilbudet og tiltakene så langt?

Tilbakemeldingen fra innbyggerne som har deltatt på datakursene og veilederne som har bidratt som datahjelper har vært svært positivt. –Vi opplever at vi har klart å lage generasjonsmøteplasser, der både yngre og eldre møtes og der man både får digital kompetanse og sosialisering med andre, forteller Elisabeth. Noen av de konkrete tilbakemeldingene fra innbyggerne er at de ønsker seg repetisjon av kursene. De synes at det er bra med mange datahjelpere på kurset, de liker at temaet for kurset er annonsert på forhånd og de kunne ønske seg noe mer innhold på sosiale medier som Facebook og bilderedigering. Planen til Luster er å bruke evaluering mer aktivt i etterkant av gjennomførte kurs fremover.

Voksenopplæringen inngikk også et samarbeid med grunnskolen og elever med valgfaget «Innsats for andre» for å gi datahjelp til flyktningene i kommunen. Dette tilbudet ble gjennomført første gang høsten 2018. Erfaringen var at deltakerne på kurset mestret det grunnleggende ganske raskt og at kurset kanskje ble litt for grunnleggende for den gruppen som deltok. Samtidig virket det som et godt integreringstiltak, ettersom elevene og flyktningene ble godt kjent med hverandre.

Foto: Luster kommune

Elev med valgfaget «Innsats for andre» bidrar med datahjelp til flyktningene i kommunen. Fotografi: Luster kommune

Veiledningstilbud i digital kompetanse og Leve hele livet-reformen

Luster kommune opplever at datakafeene i bygdene har vært en stor suksess. Disse kafeene har blitt en viktig sosial møteplass for mange, både de eldre som deltar og de frivillige som veileder på datakafeen. -Vi ønsker å bygge videre på dette fremover og vi ønsker å ta kontakt med grunnskolene for å undersøke om elever er interessert i å selge vafler på disse kafeen som inntekt til skoleturer, forteller Britt

Luster kommune har sett en kobling mellom veiledningstilbud i digital kompetanse og kommunenes arbeid med å opprette sosiale møteplasser i regi av Leve hele livet-reformen. –Vi ser andre kommuner som har begynt i andre enden. De har laget møteplassen, men den har ikke noe tema og innhold, og møteplassen blir ikke benyttet. Når vi lager en møteplass rundt et tema som innbyggerne er interessert i, så ser vi at de kommer, forklarer Britt.

Luster kommune har lykkes med å både lage sosiale møteplasser for eldre og samtidig heve den digitale kompetansen slik at de i større grad kan mestre det digitale og delta i samfunnsutviklingen på lik linje med andre.

Foto: Luster kommune

Kursene blir også naturlige sosiale møteplasser i bygdene. Fotografi: Luster kommune

Tips fra Luster kommune

 ►   Få på plass en god forankring av tilbudet i ledelsen i kommunen

►   Etabler en prosjektgruppe som inkluderer flere brukerrepresentanter

►   Knytt arbeidet med veiledningstilbudet opp mot Leve hele livet-reformen. Det kan bli en flott sosial møteplass og det gjør det lettere å forankre tilbudet

►   Et desentralisert tilbud kan være nyttig for kommuner som er store – det er tryggere og enklere for en innbygger å benytte et tilbud som er nærme

►   Markedsføring er viktig for å nå målgruppen. Bruk analoge flygeblader og plakater i butikker i tillegg til digital markedsføring

►   Jobb strategisk med frivillige

►   Gjør tilbudet synlig både internt i kommunen og ekstern til målgruppen og andre interessenter