Søk om midler til veiledningstilbud i digital kompetanse

Lenkeblokk Icon Les mer om tilskuddsordningen på departmentetsnettsider

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for etablering av et lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning. Veiledningstilbudet skal gi innbyggere som har behov for det mulighet til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse, eller erfaring og trygghet til å lære seg å bruke digitale tjenester i egen hverdag.

Tilskuddsordningen skal støtte opp om regjeringens og KS' felles målsetting om å bidra til at alle innbyggere skal ha tilgang til et lavterskeltilbud innen digital kompetanse.

Tilskudd kan f.eks. brukes til:

  • Engasjement av en prosjektleder/koordinator, som på vegne av samarbeidende kommuner, arbeider for å få etablert veiledningstilbud i kommunene.
  • Planlegging og utforming av tilbudet og kompetanseheving av personell som skal drifte tilbudet.
  • Utforming av informasjonsmateriell som kan motivere innbyggere med lav eller manglende digital kompetanse til å benytte seg av tilbudet.
  • Dekning av kostnader i forbindelse med gjennomføring av kurs og veiledning.

Kommuner som søker om tilskudd oppfordres til å se på muligheter for samarbeid mellom informasjonstjenesten (servicetorg), folkebiblioteket og tjenesteområdene, for eksempel helse- og omsorgstjenesten. Kommunens behov for opplæring av innbyggere innen velferdsteknologi bør vurderes tatt med i et eventuelt felles Digihjelp-tilbud til innbyggerne.

Hvem kan søke?

  • Kommuner som ønsker å samarbeide med andre kommuner, frivillige organisasjoner eller andre relevante aktører for å opprette et veiledningstilbud til sine innbyggere.
  • Kommuner i samarbeid som ser på muligheter for samarbeid mellom informasjonstjenesten (servicetorg), folkebibliotek og andre publikumsnære tjenesteområder, for eksempel helse- og omsorgstjenesten.

Søknadsfristen er tirsdag 6.desember.

Lenkeblokk Icon Les mer om tilskudssordningen og hvordan dere søker på departementetets nettside