Regjeringen vil forsterke innsatsen
Regjeringen arbeider med en strategi for digitalisering i offentlig sektor, for å forsterke innsats, samarbeid og samordning. KommIT-rådets innspill er gitt som en del av arbeidet med å utvikle strategien.

Samstyring som viktig prinsipp
Et av innspillene KommIT-rådet kom med er at samstyring stiller krav til likeverdighet, og er et viktig prinsipp for å realisere sammenhengende digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivåene og tjenesteområder.

Det betyr at kommunal sektor må få reell påvirkningskraft i statlige prosjekter hvor man blir berørt. For eksempel ved at kommuner og fylkeskommuner blir involvert i styring og utvikling på lik linje med staten.

Samarbeid om innbyggers behov
KommIT-rådet ga også i sitt møte 5. april innspill om at departementet vektlegger samarbeid mellom de ulike forvaltningsnivåene til det beste for sluttbrukerne, og unngå organisering som legger opp til en kamp mellom de ulike forvaltningsnivåenes ansvar og myndighetsområde. De fleste innbyggerrettede tjenestene leveres av kommunal sektor.  For å få til dette må det lages rammer slik at de ulike forvaltningsnivåene involverer hverandre i det som er av felles interesse.

KommIT-rådet utfordret også departementet på hvordan tiltakene i strategien kan understøtte den utviklingen som skjer lokalt og ikke bare nasjonalt.