- Elever, lærere, foreldre og skoleledere må være trygge på at de digitale kommunikasjonsløsningene og læringsressursene som tas i bruk i skolen behandler elevenes persondata på en god måte. Dette er skoleeiers ansvar, men svikten kan skje i mange ledd. Vi må sørge for at personvern ligger i DNAet til alle som jobber med barn og unge. Samtidig må det jobbes helhetlig med personvern og informasjonssikkerhet på tvers av tjenesteområder i kommunen, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Sterkere nasjonal samordning

En sterkere nasjonal og samordnet innsats for digitalisering i skolesektoren er også et av hovedtiltakene i regjeringens nye handlingsplan om digitalisering for grunnopplæringen. KS mener det er på tide å forene kreftene og sette inn tiltak fra flere aktører for å lykkes.

Å styrke tilgang og bruk av gode digitale læringsressurser, og jobbe for utviklingen av et bærekraftig økosystem er andre tiltak i regjeringens handlingsplan. KS mener det er fornuftig at et nasjonalt mål i den overordna digitaliseringspolitikken her tas ned på et konkret nivå. Det er flere spennende initiativer i både kommunal sektor, direktorat og i leverandørmarkedet som bør sees inn i denne sammenhengen.

-Vi har et felles mål om økt bruk av gode læringsressurser, og da må mangfoldet bli tilgjengelig for lærere og elever i større grad enn det reelt sett er i dag, sier Gram.

Lenkeblokk Icon Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen

Økt kompetanse

KS er også fornøyd med at behovet for styrket satsing på kompetanse og et bedre kunnskapsgrunnlag er løftet frem som innsatsområder i handlingsplanen.

-Det er ikke teknologien eller “teknologitettheten” i seg selv, men hvordan den brukes som er avgjørende for om vi lykkes med å øke kvaliteten i undervisningen, sier Gram.

Et godt grunnlag

KS mener handlingsplanen tar digitalisering i skolen et steg i riktig retning, og er en viktig plattform for arbeidet med en ny strategi som skal starte neste år. Tiltakene i handlingsplanen knytter seg til utviklingen av et økosystem for læremidler, personvern og informasjonssikkerhet, kunnskapsgrunnlag, kompetanseutvikling og samordning.

Lenkeblokk Icon Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet


Hør podkast med kunnskapsminister Guri Melby:

 

Digital økosystem

  • Samhandling, eller samspill mellom aktører, løsninger og tjenester, betegnes ofte som et digitalt økosystem.
  • Det er et nasjonalt mål for digitaliseringspolitikken at kommunale og statlige virksomheter, sammen med leverandørene, bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles nasjonalt digitalt økosystem.