Det er Fiks-plattformen som blant annet gjør at kommunene trygt og effektivt kan sende og motta post digitalt via SvarUt-tjenesten.

Formålet med Fiks-plattformen er å hjelpe kommuner og fylkeskommuner med å digitalisere sine tjenester raskere, øke kvaliteten på tjenestene og digitalisere for lavere kostnader. Plattformen skal i hovedsak levere skybaserte applikasjonstjenester som er helhetlige og modulbaserte og i størst mulig grad sektoruavhengige. Eksempel på innhold i dag er SvarUt og KS-Læring.

Utvikling av Fiks-plattformen skjer i samhandlingsprosjekter eller som selvstendige KS prosjekter. Utviklingsplaner må kommuniseres til interessentene for å sikre at kommunal sektor, leverandører og statlige virksomheter er kjent med dette.

Medlemsforankring i forvaltningen av fellesløsninger i Fiks-plattformen ivaretas gjennom brukerrådene. Det er etablert brukerråd for SvarUT, KS Læring og eByggesak.

Rammeverk

  • FIKS rammeverk er Fiks-plattformen og plattformen sett i sammenheng med styringsmodell og prosjektmetodikk for utvikling av offentlige digitale tjenester
  • Fiks-plattformen er en samling av kommunale applikasjonstjenester som benyttes i offentlige tjenester
  • SvarUt er en kommunal applikasjonstjeneste på FIKS plattformen som benyttes i offentlige tjenester med integrasjon mellom stat og kommune og/eller kommune og innbygger
  • FIKS meldingsformidling er en komponent som benyttes av SvarUT
  • Brukermedvirkning for å sikre behovsdrevet utvikling av plattformen
  • Innebygget informasjonssikkerhet og personvern
  • Gjennomarbeidet avtaleverk med SLA og databehandleravtale med brukere
  • Sikker og robust drift av plattformen

Alle kommuner og fylkeskommuner har et stort antall fagløsninger i bruk på de enkelte tjenesteområdene. Verktøyene er i hovedsak anskaffet av den enkelte kommune i markedet med konkurranse mellom ulike leverandører. Den enkelte kommune er også ansvarlig for å inngå avtaler og søke om tilgang til ulike nasjonale felleskomponenter om man har behov for funksjonalitet/data i sin saksbehandling. I den grad ulike prosesser krever samhandling mellom ulike forvaltningsnivå krever dette tilrettelegging og dialog mellom partene – den enkelte kommune og f.eks. en statlig virksomhet. Noen kommuner håndterer dette på en tilfredsstillende måte mens andre mener dette er krevende bl.a. på grunn av manglende tilgang på kompetanse og ressurser.

Målet med samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet er bl.a. å koordiner arbeidet på en bedre måte gjennom å forhandle frem avtaler på vegne av kommunal sektor, utvikle fellesløsninger for samt bidra til bedre koordinering i prosjekter på tvers av forvaltningsnivåene. Å utvikle helhetlige sektoruavhengige løsninger levert gjennom skyløsninger bør prioriteres. Utvikling av fellesløsninger innenfor digitale innbyggertjenester bør prioriteres spesielt der flere forvaltningsnivå er involvert.

Kommunal sektor har allerede utviklet et rammeverk for arkitektur for samhandlingsløsninger (FIKS) Nåsituasjonen viser at Fiks-plattformen er godt egnet og tas i bruk i samhandlingsprosjekter mellom bl.a. stat og kommune. Dagens forvaltning av Fiks er knyttet til de tjenestene og komponentene som KS/KommIT-rådet har besluttet skal være del av Fiks-plattformen.Lenkeblokk Icon Virksomhetsarkitektur Lenkeblokk Icon Autorisering av KS digitaliseringsprosjekter

 

Ressurser til utvikling og vedlikehold anskaffes via rammeavtaler med ulike aktører, tilsvarende for brukerstøtte og bistand til utrulling. Prioritering av videre utvikling er organisert gjennom Brukerråd som består av våre premissgivere, kommunene. Strategi og videre utvikling av Fiks-plattformen håndteres via vedtatte Styringsmodell for Digitalisering i KS.