Det skriver KS storbynettverk, som består av Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Drammen, Trondheim og Tromsø i en felles uttalelse. De er bekymret for at regjeringens forslag om manglende finansiell støtte i 2023 vil føre til at felles kommunal journal avvikles.

Må ikke forsinke arbeidet

KS storbynettverk mener at felles kommunal journal – et stegvis utviklet løft for bedre informasjonsdeling mellom tjenesteområdene i kommunen og de løsningene som brukes i tjenesten, samt kvaliteten i kommunenes journaler - er et nødvendig steg. Arbeidet vil gjøre at helsearbeidere får tilgang på korrekt helseinformasjon i sann tid, uansett hvor man er. Det vil gi bedre beslutninger, mindre feil, mindre ressursbruk og bedre velferd for innbyggeren.

På vegne av innbyggerne er KS storbynettverk bekymret for at regjeringens forslag om manglende finansiell støtte i 2023 vil føre til at felles kommunal journal avvikles. Det vil også forsinke det videre arbeidet med bedre samhandling både innen kommunen og kommunene, og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Viktig at arbeidet ferdigstilles

KS storbynettverk er også bekymret for mulig tap av ervervet felles kompetanse i sektoren, og den konsekvensen dette har for ambisjonen om en sammenhengende nasjonal helsetjeneste og innovasjon og næringsutvikling i sektoren. KS Storbynettverk mener det er avgjørende viktig at prosjektet får ferdigstilt sitt arbeid med nødvendige forankring og innspillsrunder våren 2023, og at man også ser på muligheten for gjennomføring av konkrete utprøvingsprosjekter i forlengelsen av arbeidet. KS storbynettverk ber derfor regjeringen sørge for at midler fra 2022 overføres til 2023 slik at arbeidet kan videreføres, i tråd med prosjektets planer.