Det er behov for avklaring spesielt rundt følgende områder:

 • Styring, organisering og ansvar
 • Finansiering
 • Grensesnitt og avhengigheter
 • Kontraktsstrategi
 • Gjennomføring, innføring og gevinstarbeid
 • Løsningsomfang og arkitektur

Arbeidet har vært organisert i 14 forskjellige temaer med opp mot 30 temamøter i perioden november og desember. Drøftingen i temamøtene har gitt innspill til utarbeidelsen av forprosjektrapporten, et sentralt styringsdokument.

Styringsdokument med sentrale føringer

Styringsdokumentet versjon 0.6 ble oversendt fra Direktoratet for e-helse til KS i desember. Dokumentet inneholder gjennomføringsstrategi, innføringsstrategi, programorganisering og gevinstrealisering. KS-programmet med KS-kjerneteam har utarbeidet innspill til dokumentet som er drøftet med kommunale deltakere i arbeidsgruppen for prosjektstrategi og i prosjektstyret. Dette har inkludert representanter fra en rekke kommuner, herunder Oslo, Bergen, Bærum, Bodø, Tromsø, Grimstad, Stavanger, Kristiansand, Vinje og Trondheim. Innspillene våre ble oversendt til direktoratet for e-helse den 13. januar.

KS-kjerteam har gitt innspill

I hovedsak mener KS-kjerneteam at utkastet til styringsdokumentet v 0.6 er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, men det er fortsatt et stykke igjen med hensyn til å sikre felles og god forståelse for styringsmodell, ansvarsfordeling, og tydelig prioritering av nasjonale e-helseløsning og felleskomponenter. Vår gjennomgang av styringsdokumentet tar utgangspunkt i premisser for styring og organisering som er utarbeidet i samarbeid med kommunesektoren og som er forankret i KommIT-rådet.

Disse premissene er:

 • Det skal legges til rette for at alle kommunalt eide virksomheter kan anskaffe og ta i bruk løsningene.
 • Det skal sikres stegvis gjennomføring for å redusere risiko, kompleksitet og kostnader med tilstrekkelig konkurranse.
 • Det skal legges til rette for stegvis innføring av løsningene i kommunene, basert på en vurdering av prioriterte tjenesteområder, og med målsetning om å innføre i alle tjenesteområder innen avtalt tid.
 • Kommuner som har forpliktet seg til kjøp av felles kommunal journal vil delta i styringen av denne, inklusive prioritering av ny funksjonalitet.
 • Spesialisthelsetjenesten, og andre offentlige etater, må følge samme tidsløp i sine utviklingsplaner som realisering av tiltaket vil kreve. Dette gjelder også aktører som ikke benytter felles kommunal journal, men som er forpliktet til å benytte samhandlingsløsningene.
 • Det skal legges til rette for at kommunene har medbestemmelse og reell innflytelse ved prioritering og utvikling av nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter
 • Det skal etableres felles styringsmekanisme for alle aktører som sikrer samstyring mellom nasjonale e-helseløsninger, felleskomponenter og felles kommunal journal.
 • Sørge for programorganisering med tydelig ansvar for og myndighet mellom program og prosjektnivå.
 • Sikre aktiv porteføljestyring av tilgrensede initiativ, der legemiddelområdet har aller høyest prioritet.

Videre fremdrift

Planene for den videre prosessen med ferdigstillelse av styringsdokumentet er illustrert under, der versjon 0.9 av styringsdokumentet behandles i Nasjonalt e-helsestyre den 13. februar før endelig leveranse til Helse- og omsorgsdepartementet den 28. februar. Intensjonsavtalene planlegges signert innen juni 2020 og vil basere seg på den endelige styringsdokumentet.  

Lenkeblokk Icon Klikk her for å se fremdriftsplanen i stort format