- Akson handler om å løse grunnleggende utfordringer for våre innbyggere på en sikker og trygg måte.
Per Kristian Vareide

Et godt gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag, slik at kommunene kan ta stilling til videre veivalg for Akson journal er den første leveransen i arbeidet.

- Akson handler om å løse grunnleggende utfordringer for våre innbyggere på en sikker og trygg måte. Jeg har tro på målbildet for Akson, men jeg forstår og er ydmyk for alle kritiske innvendinger og spørsmål som stilles.  Det må møtes med kunnskap, innsikt og vilje til å få til gode løsninger sammen, sier lederen av Akson styringsgruppe Per Kristian Vareide.

Må være et samarbeid

Det er i første omgang foregangskommunene som våren 2021 skal ta stilling til prosjektet og om de vil gå inn som eiere i et selskap for å realisere det. Senere vil resten av de 291 kommunene utenfor Midt-Norge ta stilling til saken. Kommunesiden er helt avhengig av ressurser og deleierskap hos statlige myndigheter. Regjeringen har satt av midler til arbeidet med å sikre et godt beslutningsgrunnlag for og videre arbeid med realisering av Akson journal. 6,5 millioner er bevilget for årets to siste måneder, og i regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 93 millioner kroner til Akson journal og 189 millioner kroner til bedre samhandlingsløsninger.

- Det gir seg selv at når vi skal realisere et konsept for helhetlig samhandling og felles journal, er vi avhengig av de nasjonale løsningene for samhandling, blant annet er det viktig med god samhandling med fastlegenes systemer. Kommunesiden tar nå et større eierskap til utredningsarbeidet, men kan ikke gjøre det alene. Derfor har vi en styringsgruppe for dette som består av både stat, kommune og KS. For denne gruppa blir det viktigste arbeidet fremover å finne svar på hvordan Akson journal – både løsningen og virksomheten - kan realiseres slik at kommunene får et godt beslutningsgrunnlag som de kan ta stilling til i sin politiske behandling av saken, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Lang vei frem, men oppgaven skal løses steg for steg

Gjenstående arbeid er et fellesprosjekt og skal utredes i samarbeid mellom Nasjonale myndigheter, KS og kommuner. Arbeidet må i dialog med markedet sannsynliggjøre at konseptet er realiserbart gjennom stegvis utvikling, at det er økonomisk bærekraftig og at risikoen er håndterbar for kommunene.

- Veien frem til at vi har Akson på plass er ikke enkel, det kan hende vi mislykkes, men jeg tror sjansen for å mislykkes vil være enda større om vi ikke foretar oss noe og fortsetter som i dag. Her på Jæren har vi mye fruktbar jord, men det er likevel ikke enkelt å dyrke mark. Her er mye stein som gjør det vanskelig å dyrke, og når vi rydder stein, kommer det stadig nye. Slik er det også med Akson. Vi har ryddet en del stein, men mye gjenstår, og selv om vi setter plogen i jorda vil det kommer mer stein i tiden fremover, sier Vareide.

Han mener det ikke lenger er grunn til å stille spørsmål om vi trenger nye digitale verktøy, men hvordan vi skal gjøre det, og om det er hver enkelt kommune som skal anskaffe på egenhånd eller om vi skal gå sammen om det.

- Jeg har tro på det siste, at vi må samarbeide. Det vi ønsker å få til er bedre samhandling mellom helsetjenesten og innbyggerne, og innad i helsetjenesten. Da får helsepersonell god tilgang til informasjon om pasienten, og pasienten får god tilgang til informasjon om egen helse og behandling.

Lenkeblokk Icon Mer om Akson