- Det var en åpen og inkluderende, nysgjerrig og kompetent arbeidsatmosfære som preget hele involveringsprosessen, sier lege og spesialist i allmennmedisin  Peter Jost.

Jost er en av flere som har gitt innspill underveis i arbeidet med styringsdokumentet. Han mener det blir viktig fremover å lage en strategi for hvordan spesialisthelsetjenesten kan bli inkludert i Felles kommunal journal.

- Selv om Felles kommunal journal er en utvikling i regi av kommunen, er vi avhengig av gode løsninger for å integrere spesialisthelsetjenesten i Felles kommunal journal hvis vi skal nå målbildet av «én innbygger, én journal».  Jeg må også legge til min skuffelse for, og manglende forståelse av at Felles kommunal journal ikke finansieres videre i forslaget til statsbudsjett. Jeg mener at beslutningen er tatt på feil faktagrunnlag, sier Jost.

Aktørfora

Gjennom aktørfora har samarbeidsprosjektet lagt til rette for en prosess der hypoteser og alternativer er testet ut i interaktiv dialog. I møtene har faste representanter fra fag- og profesjonsorganisasjoner, bruker- og pasientforeninger, leverandører og kommuner deltatt.

- Aktørforum har vært en fin innretning for å innhente synspunkt fra de forskjellige interessentene, og involveringsprosessen har vært godt. Fremover blir det viktig å se på hvordan man kan realisere målbildet for Felles kommunal journal, både med markedsplassen og tilnærmingen til leveranse av funksjonalitet, sier daglig leder for Norwegian Smart Care Cluster, Arild Kristensen.

Gjennom femten aktørfora har prosjektet fått verdifulle tilbakemeldinger som er tatt inn i beskrivelse og som i dag er en del av forslaget til løsning og gjennomføring i styringsdokument 0.8. Styringsdokumentet er ute på innspillsrunde til ut januar 2023.

Lenkeblokk Icon Styringsdokumentet

- Involveringen har vært reell, ikke bare for syns skyld. Jeg opplever at tips, innspill og kommentarer er blitt tatt seriøst, og som deltaker har det vært mulig å kjenne igjen hvordan innspillene har utviklet prosjektet framover, sier Riche Vestby i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).