For å sikre en god involvering og forankring gjennomfører samarbeidsprosjektet ulike aktiviteter og møter med kommunene, bruker- og pasientorganisasjoner, fag- og profesjonsorganisasjoner, leverandører og andre sentrale aktører. Innspill og synspunkter prosjektet mottar, vil bli benyttet til videreutvikling og konkretisering av løsningsforslaget og det oppdaterte styringsdokumentet. 

FKJ gjennomførte første runde med involverings- og dialogmøter med sentrale interessenter våren 2021. Andre runde med dialogmøter startet høsten 2021, og arbeidet fortsetter utover i 2022.