- KS mener Akson er et viktig tiltak for å understøtte den nasjonale målsettingen om én innbygger – én journal. Vi håper mange kommuner vil signere intensjonserklæringen, men hver enkelt kommune må gjøre sin en egen vurdering av saken. I dag må pasienten ofte fortelle egen sykdomshistorie om og om igjen. Grunnen er en skog av ulike systemer og journalløsninger både i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg opplever mange helsearbeidere at de mangler verktøy som gir tilstrekkelig støtte i arbeidshverdagen og som kan møte utfordringen helsetjenesten står overfor, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Signering innen 1. juli

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020.  Intensjonserklæringen er laget i samarbeid med KS og kommunene Bergen, Bærum, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Oslo og Vinje.

Lenkeblokk Icon Brev fra helseministeren til kommuner om intensjonserklæringen

Innebærer ingen forpliktelse

Undertegning av intensjonserklæringen vil være et uttrykk for kommunens støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med Akson. Signering innebærer ingen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. KS vil råde kommunene til å ta utgangspunkt i underlaget som følger fra Helse- og omsorgsdepartementet når de tar stilling til intensjonserklæringen.

Underlaget fra Helse- og omsorgsdepartementet er basert på et sentralt styringsdokument som gir Direktoratet for e-helse sin anbefaling om hvordan helhetlig samhandling og felles kommunal journal kan realiseres. 

Lenkeblokk Icon Sentralt styringsdokument

Støttemateriell til interne beslutningsprosesser

KS har i samarbeid med kommunene utarbeidet bakgrunnsmateriale som kan være til støtte i interne beslutningsprosesser når intensjonserklæring om Akson skal behandles i kommunen. Materialet oppdateres fortløpende og inneholeder blant annet en overordnet presentasjon, momenter til saksfremlegg og spørsmål og svar. Det er i tillegg gjennomført tre webinarer der KS, Direktoratet for e-helse og Helse- og omsorgsdepartemetnet forklare nærmere hva intensjonserklæringen innebærer og svare på spørsmål om blant annet finansiering, organisering og risiko. Se webinarne i opptak og last ned støttemateriell på Ks.no/Akson.

Bred enighet om behovet for Akson

Det er bred enighet i helse- og omsorgssektoren om behovet for bedre journalløsninger i kommunene, slik at all informasjon om pasienten blir tilgjengelig på ett sted. I tillegg er det bred enighet om å lage løsninger for helhetlig samhandling slik at det blir mulig å dele data mellom alle virksomheter som yter helsehjelp og som disse samhandler med. Dette er bakgrunnen for tiltaket Akson.

Helseplattformen

I region Midt-Norge arbeides det med innføring av ny felles pasientjournal for både kommuner og sykehus, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019, og har ansvaret for innføringen av ny journalløsning i Midt-Norge. Det er grunnen til at intensjonserklæringen ikke sendes kommuner i Midt-Norge. Den nasjonale samhandlingsløsningen som er en del av tiltaket Akson skal sørge for at Helseplattformen knyttes sammen med resten av landet.