Program digital samhandling ledes av Direktoratet for e-helse, mens Felles kommunal journal (FKJ) ledes av kommunene og er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, KS og nasjonale myndigheter. 

Lenkeblokk Icon Program for digital samhandling

Konkretiserer oppdraget

Et av formålene med samarbeidsprosjektet er å utarbeide et oppdatert styringsdokument for Felles kommunal journal, samt et beslutningsgrunnlag slik at samarbeidskommuner, KS og nasjonale helsemyndigheter kan ta stilling til videre veivalg. I tillegg til føringene fra Statsbudsjett for 2021 (Prop. 1 2020-2021) skal spørsmålene KS og kommunene har stilt knyttet til styringsdokumentet fra Direktoratet for e-helse besvares.

Første halvår 2021 har KS vært juridisk vertskapsorganisasjon og tilskuddsmottaker for samarbeidsprosjektet mellom stat, KS og samarbeidskommunene.

Interimselskap

I Statsbudsjett for 2021 (S.prop 1 (2020-2021)) har Stortinget stilt som forutsetning at det må etableres et selskap for det videre arbeidet for felles kommunal journal for at det kan gis tilskudd fom. 2. halvår 2021.

Meld. St. 1 (2020–2021) - regjeringen.no

I samråd med samarbeidskommunene og Helse- og omsorgsdepartementet har KS hovedstyre besluttet å opprette et heleid datterselskap, Felles kommunal journal interim AS, for å ivareta og videreføre samarbeidsprosjektet. Interimsselskapet vil bestå frem til kommuner, KS og nasjonale helsemyndigheter har tatt stilling til videre veivalg og en eventuell deltagelse i en mer permanent organisering. 

I tråd med Hovedstyret i KS sin forutsetning er det inngått samarbeidsavtaler mellom  KS og HOD, og KS og samarbeidskommunene.

Styringsdokumentet 

Direktoratet for e-helse leverte februar 2020 et styringsdokument som anbefalte innretningen for det videre arbeidet med helhetlig samhandling og felles kommunal journal (Akson). KS og kommunerepresentanter i Nasjonalt e-helsestyre støttet hovedinnretningen, men bemerket flere områder som måtte svares ut før kommunene kunne ta forpliktende stilling til et videre arbeid. Betydningen av stegvis utvikling og plattformtilnærming i et felles økosystem i tett sammenheng med samhandlingsløsninger ble framhevet spesielt. Men også å arbeide videre med hvordan det hele skulle organiseres og styres på robust vis og innenfor håndterbar risiko og slik at det er økonomisk bærekraftig for kommunene.

Sentralt styringsdokument Akson

Den eksterne kvalitetssikringen påpekte mange av de samme merknadene som KS og deltakende kommuner hadde anført, og i vedtatt Statsbudsjett for 2021 (Prop. 1 2020-2021) ble det lagt til grunn at styringsdokumentet for journal måtte oppdateres for å utvikle en troverdig gjennomføringsstrategi for stegvis realisering av journalløsning med utgangspunkt i en mer økosystembasert og plattformorientert tilnærming. Det videre arbeidet med å konkretisere dette er i dag organisert som et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og samarbeidskommuner.