Selskapet ble stiftet høsten 2021 og er heleid av KS etter vedtak i KS’ hovedstyre mai 2021.

Formålet med selskapet er å:

  • Være juridisk subjekt for mottak og forvaltning av offentlige bevilgninger 
  • Videreføre prosjektarbeidet
  • Legge grunnlag for videre organisering
  • Gjennomføre forankringsprosesser

Styret

Styreleder i KS er generalforsamling for interimselskapet. I styret sitter følgende medlemmer:

  • Kristin Weidemann Wieland, direktør i KS og styreleder for FKJ interim AS
  • Tor Allstrin, direktør KS-advokatene
  • Camilla Dunsæd, kommunedirektør Kristiansand kommune
  • Per Kristian Vareide, kommunedirektør i Stavanger kommune
  • Stina Løkke, kommunalsjef i Hammerfest kommune
  • Erik Hansen, direktør Helse Vest IKT

Prosjektstyret

Et prosjektstyret er utpekt av styret. Prosjektstyret vil følge prosjektet løpende og gi anbefalinger til styret i selskapet. Prosjektstyret er viktig for å sikre samarbeidskommunenes eierskap til arbeidet. Her sitter representanter for alle samarbeidskommunene, KS og to representanter oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet fra henholdsvis Norsk Helsenett og Direktoratet for eHelse. Oslo kommune deltar  i prosjektstyret som observatør.

Interimsorganisasjon

FKJ interim AS er en midlertidig organisering som ikke er tenkt å vare. Formålet er å ivareta selve utredningsarbeidet frem til KS, Nasjonale myndigheter, og kommunene kan ta stiling til veien videre.

Interimselskapet er etablert for å oppfylle forutsetninger gitt av Stortinget gjennom statsbudsjettet, samt for å organisere prosjektarbeidet frem til man er klare til å ta stilling til veien videre.

Styret har engasjert daglig leder, Håkon Grimstad som har ansvar for å drive selskapet i tråd med de føringer som følger av stiftelsesdokument og øvrige rammer for virksomheten. FKJ-prosjektet legges styringsmessig inn i virksomheten.