Forslaget er i hovedsak en konkretisering av sentrale egenskaper og prinsipper og er ment som et utgangspunkt for innspill og refleksjoner fra dialog- og innspillsrunder med en rekke viktige aktører med interesser i utviklingen. 

Prosjektet vil gjennomføre involverings- og forankringsaktiviteter mot interessenter fram mot sommeren 2022. Første runde gjennomføres i mai/juni 2021. 

Arbeidet startet med én til én-dialogmøter med representanter for ulike deler av kunnskapsnæringen (akademia, konsulentvirksomheter og offentlig sektor), hvor formålet er å få en bred vurdering av realismen i skissen til løsningsforslag.  

I det videre innspillsarbeidet følger prosjektet to hovedspor for involvering og forankring rundt felles kommunal journal: 

  1. Dialogmøter, hvor formålet er å sikre innspill som bidrar til videreutvikling av løsningsforslag, gjennomføringsstrategi og styringsdokument
  2. Informasjons-, forankrings- og beslutningsaktiviteter, hvor formålet er å:
  3. støtte opp under kommunale beslutningsprosesser (administrativ og politisk) i både foregangskommunene og øvrige aktuelle kommuner (totalt 291 kommuner)
  4. sikre at viktige interessenter forstår løsningsforslag og gjennomføringsstrategi

- Vi gjennomfører første runde med dialogmøter nå i juni, så planlegger vi en ny runde til høsten, sier prosjektleder Harald Hjelde i Felles Kommunal journal.

Hjelde presiserer at prosjektet er avhengig av å utvikle løsningsforslaget i tett samarbeid med dem som utgjør bredden av relevante og sentrale aktører.  

- Vi vil videreutvikle løsningsforslaget på bakgrunn av innspill og refleksjoner fra dialogmøtene, sier Hjelde. 

I den første dialogrunden deltar bruker- og pasientforeninger, fag- og profesjonsorganisasjoner, kommuneledelse og kommunalt ansatte, samt leverandører i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). 

- For oss i Leverandørutviklingsprogrammet er det naturlig å bistå KS og kommunene i denne viktige dialogfasen. Prosjektet vil framover åpne for mange spennende muligheter for leverandørene samtidig som man løser en stor utfordring for offentlig sektor. Det er akkurat i dette skjæringsfeltet vår rolle kommer til sin rett, sier programleder Per Harbø i Leverandørutviklingsprogrammet.

- Sammen med KS inviterer vi også politisk og administrativ ledelse i de ni foregangskommunene til et heldigitalt informasjons- og dialogmøte i andre halvdel av juni, forteller prosjektleder Hjelde i Felles kommunal Journal. 

Dialogmøtet med leverandører gjennomføres 15. juni. Mer informasjon og påmelding her