Mål for arbeidet i prosjektperioden 2022-2023 

 • utarbeide et oppdatert og eksternt kvalitetssikret styringsdokument med en konkret og troverdig
 • løsnings- og gjennomføringsstrategi for stegvis realisering av felles kommunal journal
 • utarbeide et utkast til beslutningsunderlag for administrative og politiske prosesser i den enkelte
 • kommunen, hos KS og hos nasjonale myndigheter
 • utarbeide et forslag til mandat for videreføring av prosjektet etter sommeren 2023
 • gjennomføre kommunikasjons-, forankrings- og tilslutningsprosesser i kommunene utenfor helseregion Midt-Norge 

Leveransene i prosjektet skal gi samarbeidskommuner, KS og nasjonale helsemyndigheter underlag til å ta stilling til videre veivalg. 

Framdriftsplan 

Følgende overordnede milepæler er satt for FKJs arbeid i perioden 2022-2023 

 • 30. juni 2022: Oppdatert styringsdokument er klar for endelig ekstern kvalitetssikring og offentlig høring 
 • september 2022: Oppdatert styringsdokument er kvalitetssikret 
 • oktober 2022: Høring og forankring av oppdatert styringsdokument er gjennomført 
 • november 2022: Beslutningsunderlag er godkjent av selskapsstyret og klart til utsending (også til kommunene) 
 • april 2023: Beslutningsunderlaget er ferdig behandlet i kommunene utenfor helseregion Midt-Norge 
 • juni 2023: Mandat for eventuell videreføring av samarbeidsprosjektets arbeid er ferdig utarbeidet 

Økonomiske vurderinger 

Beslutningsgrunnlaget som oversendes kommunene i 2023 vil inneholde økonomiske vurderinger av kostnader og nytte for kommunene gjennom utvikling av:  

 • finansierings- og forretningsmodeller 
 • analyse av kostnader og nytteverdi, inkl. kommunaløkonomisk nytte
 • prismodeller og -scenarier 
 • samfunnsøkonomisk analyse på et overordnet nivå, gitt forutsetninger om graden av kommunal deltagelse   

Høring høsten 2022

Prosjektet skal gjennomføre en høringsprosess mot aktuelle aktører høsten 2022.  

Kommunenes vurdering av beslutningsgrunnlaget våren 2023, samt vedtak i KS og nasjonale helsemyndigheter om videre veivalg, vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med realisering av prosjektet.  

Prosjektmandatet som skal utarbeides før sommeren 2023 vil danne grunnlag for eventuell videreføring av prosjektets arbeid.