Det er en av grunnene til at KS sammen med Direktoratet for eHelse og utvalgte referansekommunegrupper jobber med et felles digitalt løft for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Akson – navnet på en nasjonal løsning for helhetlig samhandling og felles kommunal journal - er forprosjektet som ser på hvordan vi kan få det til. Målet er at rett informasjon blir tilgjengelig for helsepersonell når de trenger det, noe som vil gi bedre og tryggere helsehjelp.

Kjerneteam 

Forprosjektet er i gang med å lage en realistisk plan for hvordan dette trinnvis kan gjennomføres.
I den forbindelse er det etablert et kjerneteam med bred involvering fra kommunene, i tillegg til en representant fra Legeforeningen. Det skal sørge for at vi er samordnet om posisjoner og behov, og at arbeidet er godt forankret blant våre medlemmer.

–  Det skal legges en trinnvis gjennomføringsstrategi til grunn for arbeidet. Akson skal sees i sammenheng med det øvrige nasjonale e-helsearbeidet, og en løsning kan bestå av flere systemer og ikke ett, som vil ha ulike arbeidsflater tilpasset de ulike helseprofesjonenes behov, sier direktør i KS Kristin Weidemann Wieland.

I tillegg skal Akson være basert på åpne og fleksible standarder for å fremme fortsatt innovasjon i både tjenestene og markedet.

Lenkeblokk Icon Meld deg på konferanse om Akson

Kan ikke fortsette som i dag

-Målet er at Akson blir så bra at alle vil ønske å bruke løsningene. Samtidig er det viktig at det lages en realistisk plan for hvordan vi går videre i fellesskap. De beste løsningene skaper vi sammen med de som skal bruke systemene, sier Weidemann Wieland.

Både kommunene og spesialisthelsetjenesten står samlet bak Akson. Anbefalingen har tilslutning fra Nasjonalt e-helsestyre og vurderingene er gjort i tett samarbeid med kommunesektoren og pasient- og brukerforeninger.

KS mener at løsningene dagens leverandørmarked kan levere verken støtter krav til samhandling eller at de på en god måte kan levere arbeidsverktøy til en stadig mer teknologitung helsetjeneste i kommunene. Derfor vil ikke dagens samhandlingsløsninger alene løse sektorens utfordringer.

Egen Akson-konferanse for kommunene

Kommuner som ønsker mer informasjon om Akson kan melde seg på en konferanse i Oslo Spektrum 12. november. Denne konferansen er gratis, og eksklusiv for kommunene. Hensikten er å gi kommuner bedre innsikt i hva Akson er og hvordan sektoren jobber med det. Dette er et KS-arrangement som er lagt innenfor de fysiske rammene til den nasjonale e-helse konferansen, e-hin.

Lenkeblokk Icon Les mer om Akson-konferansen