KS har i oppdrag å samordne digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor, og Fiks-plattformen skal bidra til dette.   

Med  Fiks-plattformen kan kommuner og fylkeskommuner digitalisere sine tjenester raskere, øke kvaliteten på tjenestene og digitalisere for lavere kostnader enn om alle skulle utviklet tjenester hver for seg. 

Fiks-plattformen består av felleskomponenter og digitale tjenester. De digitale tjenestene er bygd opp av felleskomponenter som vi utvikler selv, og nasjonale felleskomponenter som allerede finnes.  

Den enkelte kommune og fylkeskommune velger selv hvilke digitale fellestjenester og felleskomponenter de ønsker å ta i bruk.

Lenkeblokk Icon Les mer om hvordan dere tar i bruk tjenestene på Fiks-plattformen

Fiks-plattformen utvikles og forvaltes i dag av KS ved avdeling for digitale fellestjenester i området forskning, innovasjon og digitalisering. 

Foto: Astrid Øksenvåg
Lenkeblokk Icon Les mer om styring, tjenester og oppgaver i avdeling digitale fellestjenester

Informasjonssikkerhet og personvern

KS jobber systematisk med personvern og informasjonssikkerhet i Fiks-plattformen. Dette gjør vi i tett samarbeid med medlemmene.

For å sikre Fiks-plattformen best mulig og skape en grunnleggende trygghet til tjenestene har KS inngått en avtale med Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) om å ta del i det nasjonale samarbeidet om deteksjon og håndtering av dataangrep (VDI). 

Før dere tar i bruk tjenester på Fiks-plattformen, må dere signere en hovedavtale, inkludert databehandleravtale, for bruk av Fiks-plattformen. I tillegg må dere skrive under et tjenestevedlegg for hver enkelt tjeneste. KS tilbyr også maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA).

Arkitektur

Fiks-plattformen er basert på en arkitektur med Platform as a Service(PaaS) og mikrotjenester. En slik arkitektur gir oss mange fordeler som enkel skalering, mindre komplekse komponenter og enklere å bytte driftsleverandør. Hver enkelt komponent kan skaleres etter behov, enten manuelt eller automatisk.  

Microtjenester gjør at hver enkelt komponent har liten kompleksitet. Dette gjør det enklere å endre eller erstatte komponenter på plattformen. Det er mulig å teste hver komponent enkeltvis eller integrert. Dette vil føre til færre feil og raskere, bedre tester.

Prinsipper for klart språk i digitale tjenester

Gjennom et FoU-prosjekt i 2019 utarbeidet KS konkrete prinsipper for språk og struktur i de ulike elementene av en digital tjeneste. Prinsippene er et resultat av et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet, Språkrådet og KS.

Målet er at alle digitale tjenester som fremover utvikles med støtte fra Digifin-ordningen eller på Fiks-plattformen, skal følge disse prinsippene.

Lenkeblokk Icon Les mer om prinsipper for klart språk i digitale tjenester

Brukermedvirkning og videreutvikling

Medlemsforankring i forvaltningen av fellestjenester i Fiks-plattformen skjer gjennom åpne brukermøter og brukerråd. Det er blant annet etablert brukerråd for tjenestene Fiks smittesporing, Digisos og SvarUT.

Videreutvikling av Fiks-plattformen skjer etter forankring i KS’ samstyringsmodell med KommIT-rådet og underliggende organ, i nasjonale samhandlingsprosjekter eller som selvstendige KS-prosjekter.