Gjennom KS Digitale fellestjenester utvikler kommunesektoren tjenester sammen. Hensikten er å oppnå økt verdi for brukerne og lavere kostnader for hver enkelt (fylkes)kommune. Prisen på tjenestene skal dekke kostnadene til utvikling, drift og forvaltning. Dette prinsippet ligger til grunn for tjenestene som KS Digitale fellestjenester tilbyr.
– Dagens prismodell har mangler. Modellen tar ikke høyde for at vi setter av nok midler til videreutvikling og forvaltning av tjenestene. I tillegg er den komplisert og slår uheldig ut for noen. Derfor har vi, i tett samarbeid med sektoren, jobbet frem en ny prismodell som skal sørge for en mer bærekraftig tjenesteutvikling og en mer rettferdig kostnadsfordeling, sier daglig leder Sidsel Nordhagen i KS Digitale fellestjenester.

Grunnfinansiering og tjenestepriser

Med den nye modellen betaler kundene et beløp til grunnfinansiering uavhengig av antall tjenester de bruker. I tillegg betaler kundene en tjenestepris for hver enkelt tjeneste de tar i bruk.
Grunnfinansieringen skal dekke utgifter som er tjenesteuavhengige og felles for alle. Tjenesteprisene skal dekke drift, forvaltning og videreutvikling av de enkelte tjenestene.
– Med den nye prismodellen vil selskapet bli bedre rustet til å tilby tjenester som løser sektorens behov og gir verdi, sier Nordhagen.

Prisjustering

En bærekraftig tjenesteutvikling innebærer at kostnadene vil øke sammenlignet med dagens nivå.
– For at selskapet skal kunne levere i tråd med behovene, vil kostnadene øke. Vi må sikre kortsiktig og langsiktig utvikling av tjenester. Med justerte tjenestepriser vil selskapet kunne levere flere og bedre tjenester for sektoren, sier Nordhagen.

Den nye prismodellen gjelder fra 2025.

Delta på åpent møte om prismodellen

KS Digitale fellestjenester inviterer til et webinar tirsdag 4. juni kl. 8 for å informere om den nye prismodellen og hvilken betydning den får for kundene. Lenke til møtet finner du på nettsidene til KS Digitale fellestjenester.

KS Digitale Fellestjenester har også laget en kalkulator til å beregne den kommende prisen på de ulike tjenestene.