I en pandemi som covid-19 er smittesporing et viktig arbeid som er lovfestet gjennom smittevernloven. Leger som har mistanke om smittsom sykdom, skal foreta smittesporing. I praksis har kommunelegen dette ansvaret for å opprette et smittsporingsteam i sin kommune. Arbeidet med smittesporing er i dag manuelt og basert på bruk av penn og papir eller kontorstøtteverktøy som Excel.

Vurdert opp mot ulike behov
DHIS2 er tilpasset covid-19, og utviklet av Universitet i Oslo i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). Kommunene Tromsø, Bergen, Asker, Drammen, Åmot og Sel har sammen med KS og Folkehelseinstituttet (FHI) vurdert ulike løsninger ut fra behovet om å registrere smittede og nærkontakter, holde oversikt på personer i karantene og isolasjon for å kunne følge dem opp, i tillegg til verktøy for å rapportere til FHI.

DHIS2 vil bli tilgjengelig på FIKS-plattformen 
DHIS2 vil bli en nasjonal løsning og vil snarest mulig bli tilgjengelig på Fiks-plattformen. DHIS2 nå er etablert i testmiljø og første kommune går i produksjon mandag 18. mai. KS satser på at den blir tilgjengelig for alle kommuner i løpet av mai. Behovet til kommunene beskrives som akutt, men vil også vedvare i lang tid fremover. I første omgang handler det derfor om å etablere en løsning som på kort tid kan tas i bruk av alle kommuner, uavhengig av størrelse.

Enkelt å ta i bruk
Løsningen kan benyttes uavhengig av størrelsen på kommunen og antall bekreftede covid-19-tilfeller. En felles løsninge er viktig for å få oversikt hvor det er smitte i samfunnet, slik at data blir samlet inn, systematisert og delt nasjonalt. Når løsningen blir tilgjengelig via Fiks-plattformen med et standard oppsett av data som skal samles inn, er det enkelt for kommunene å ta i bruk løsningen. Løsningen er en webapplikasjon, det betyr at den blir tilgjengelig via en lenke der en logger seg inn.

Hva koster det å ta i bruk digitalt verktøy for smittesporing? 
Tiltaket er prioritert inn i den nasjonale porteføljen for e-helsetiltak under pandemien, som innebærer at behovet for løsningen er anerkjent. KS jobber derfor med å få kostnadene knyttet til å etablere og tilby løsningen til kommunene dekket. Kostnader forbundet med drift og forvaltning av tjenesten vil fordeles etter selvkost på kommunene tilsvarende som for andre digitale fellestjenester levert fra KS. Denne summen er foreløpig ikke klar, men estimater for dette forventes i løpet av denne uken.  

Hva kan dere forberede allerede nå? 
KS trenger en kontaktperson i hver kommune, her er lenke til et skjema vi ønsker at dere fyller ut allerede nå: skjema for kontaktpersoner. I tillegg må alle kommuner og virksomheter som tar i bruk én eller flere tjenester på Fiks-plattformen signere en avtale og et tjenestevedlegg for DHIS2.  

Har dere spørsmål?
Det er opprettet et prosjekt i KS som jobber for etablering av denne digitale løsningen, i tett samarbeid med kommuner og FHI. Vi legger ut løpende informasjon på www.ks.no/smittesporing. Her vil det også komme informasjon om hva dere må gjøre for å ta løsningen i bruk. KS vil også sende informasjon til hver enkelt kommune.