VKP håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer og er en etterspurt tjeneste. I juni stanset Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) overføring av velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) til Norsk helsenett.  Årsaken var at finansieringsmodell for forvaltning og drift av løsningen ikke var klar. HOD har nå besluttet å videreføre VKP i statlig regi som en nasjonal tjeneste, men med begrenset finansiering for 2023. 

Lenkeblokk Icon Stans for velferdsteknologisk knutepunkt

- Det er gledelig at VKP videreføres, om enn på sparebluss i 2023, slik at i alle fall noen nye kommuner kan ta løsningen i bruk, sier avdelingsdirektør i KS Terje Wistner.

Etter at HOD innførte stans i oppkobling av nye kommuner til VKP, har KS jobbet for at tjenesten kan åpnes for nye kommuner som står i kø for å ta i bruk en god tjeneste.

Gjør unntak

Inntil endelig prismodell fra 2024 er klar og mens VKP finansieres av staten, har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Norsk helsenett om å prioritere aktivitet for VKP som er nødvendig for å innføre Helseplattformen i kommunene i Midt-Norge. For kommuner utenfor Midt-Norge kan det også være mulig å koble seg på dersom risiko og kapasitet i Norsk helsenett tillater det.

KS vil i samarbeid med kommuner, både i og utenfor Midt-Norge, få en oversikt over behovet for tilknytning av nye kommuner til VKP i 2023 og se dette i forhold til kapasiteten og innføringstakt i Norsk helsenett.

- KS vil arbeide for at så mange kommuner som mulig får anledning til å ta i bruk tjenesten som kan sees på et første steg i et journalløft for kommunene utenfor Midt-Norge, sier Wistner.

Pålegg om bruk

Regjeringen vil foreslå at VKP inngår som en av de nasjonale e-helseløsningene og dermed blir et pålegg i henhold til pasientjournalloven. Pålegget kommer som en konsekvens av HODs vurderinger av hva som er mulig for staten å ta betalt for innenfor EØS regelverket. 

KS mener det er viktig å få på plass rettferdige prismodeller som tar utgangspunkt i reell bruk og en hensiktsmessig kostnadsfordeling mellom stat og kommune.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår enten statlig eller kommunal regi for videreføring av VKP. Her mener KS at statlig regi vil være mest hensiktsmessige. Det vil i større grad sikre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene når det gjelder oppfølging av innbyggere med digital hjemmeoppfølging.