1.Bidra i forvaltning og videreutvikling av elektronisk meldingsutveksling:


Bidra til at kommunene benytter tilgjengelige elektroniske meldinger (basismeldinger og dialogmeldinger) innen tjenestene:

 • Pleie- og omsorg
 • Helsestasjon
 • Legevakt
 • ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgntilbud)
 • Psykiskhelse
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi

2. Bidra til at kommunene innfører enhetlig bruk av tjenestebasert adressering

 • Bidra i arbeidet med å utvikle nye meldingsstandarder og sørge for effektiv pilotering og innføring av meldingsstandarder som er prioritert i Produktstyret
 • Utarbeide veiledere og informasjonsmateriell for de ulike tjenestene basert på behov fra sektoren
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle Meldingsvalidatoren i tråd med sektorens behov. (f.eks. informasjon om meldingstype/versjon i konvolutt)
 • Bidra i arbeidet med å realisere gevinster av tiltakene i FIA Samhandling i tråd med roller og ansvar i prosjektets rammeverk for gevinstrealisering

 

3.KomUT skal bistå Direktorat for e-helse, prosjekt Legemidler og kjernejournal til PLO, i arbeidet med å innføre kjernejournal, e-resept og pasientens legemiddelliste i pleie- og omsorgstjenesten.

Arbeidet vil følge tidsplanen til prosjekt Legemidler og kjernejournal til PLO og består av følgende bidrag:


o Bidra med innspill til utvikling av løsninger for pleie –og omsorgstjenesten
o Delta i pilotering av løsningene når disse er klare
o Bidra med å bredde løsningene når disse er klar for implementering

4.Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i henhold til de nasjonale anbefalingene/føringene (Velferdsteknologiprogrammet):

o Legge til rette for velferdsteknologiske løsninger via KomUT-nettverket
o Spre kunnskap om velferdsteknologi via KomUT-nettverket
o Bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi

5.Digital innbyggertjenester (DigiHelse)


o Bidra med å finne gode innføringsmodeller for prosjektet
o Spre kunnskap om løsningen og bidra til at kommuner tar i bruk løsningen

KomUT-nettverkene må være åpne for å påta seg andre nasjonale tiltak i prosjektperioden, men må ut fra hver enkelt forespørsel vurdere oppgavens omfang og hvilke ressurser/midler nettverket har og får til rådighet.