1. Bidra i forvaltning og videreutvikling av elektronisk meldingsutveksling:
  • Alle kommuner skal ha korrekt og oppdatert informasjon i Adresseregisteret, knyttet til egen virksomhet
  • Pleie- og omsorgssystemet i alle kommuner skal kunne søke og laste ned informasjon fra Adresseregisteret
  • Innen 31.12.17 skal alle kommuner i de systemene hvor dette er tilrettelagt, benytte meldingsutveksling (basismeldinger og pleie- og omsorgsmeldinger) innen tjenestene:
   • Pleie- og omsorg
   • Helsestasjon
   • Legevakt
   • ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgntilbud)
   • Psykiatri
   • Ergoterapi
   • Fysioterapi
  • Tjenestebasert adressering
  • Apprec og kopimottak
  1. Øke kvaliteten i bruken av meldinger
  2. Bidra til at kommunene benytter bredden av tilgjengelige elektroniske meldinger innen de områdene som dekkes av EPJ-systemene.
  3. Bidra til å utarbeide veiledere og informasjonsmateriell for de ulike tjenestene basert på behov fra sektoren
  4. KomUT skal bistå Direktorat for e-helse, prosjekt "FIA-Samhandling", i arbeidet med å presisere, utarbeide og innføre enhetlig bruk av:

I tillegg skal KomUT gi innspill til planer med betydning for KomUTs arbeid som FIA-Samhandling utarbeider. Eksempler på dette kan være

 • Ny nasjonal forvaltningsmodell
 • Nye moderniseringstiltak
 1. KomUT skal bistå Direktorat for e-helse, prosjekt Kjernejournal, i arbeidet med å innføre Kjernejournal i den kommunale helsetjenesten. Arbeidet vil følge tidsplanen til prosjekt Kjernejournal og består av følgende bidrag:
  • Bidra med å finne møtearenaer mellom prosjektet og aktuelle brukere av kjernejournal p.t. legevakt, fastleger og kommunens IKT-tjenester
  • Bidra med innspill til utvikling av løsningen for pleie –og omsorgstjenesten
 2. Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i henhold til de nasjonale anbefalingene/føringene (program Velferdsteknologi).
  • Legge til rette for velferdsteknologiske løsninger i KomUT- nettverket
  • Spre kunnskap om velferdsteknologi via KomUT-nettverket
  • Bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi

I tillegg til de eksplisitt nevnte oppgavene og målsettingene, benyttes nettverket til utstrakt rådgivning og deltagelse i nasjonale aktiviteter.