KS har etter samråd med kompetansenettverket for e-helse (KS e-komp), statlige samarbeidsaktører og medlemmene i vår styringsmodell (Digitaliseringsutvalget og KommIT) satt følgende overordnete mål for arbeidet i 2020:

  1. Bidra i innføringen av digitale legemiddelløsninger i kommunene, utprøving av kjernejournal
  2. Bidra i innføring av HelseID og eID på sikkerhetsnivå 4 i kommunesektoren.
  3. Bidra i forvaltning av digital samhandling mellom HF, fastleger og kommuner.
  4. Bidra i innføringen av digitale innbyggertjenester, DigiHelse
  5. Bidra i overgang til modernisert folkeregister, utprøving av elektronisk melding om dødsfall (MFR helse)
  6. Bidra med å spre kunnskap om velferdsteknologi

Målene er satt opp i prioritert rekkefølge og de tre første er løsninger alle i nettverket skal arbeide med. Hvilke aktivitet må sees i sammenheng med og tilpasses det nasjonale prosjektet knyttet til Kjernejournal, samt lokale behov og forutsetninger for å gi størst mulig samlet nytte for kommunene i den enkelte region.