Mål og føringer

KS har etter samråd med kompetansenettverket for e-helse, Norsk Helsenett, Direktoratet for e-helse og Helse- og omsorgsdepartementet satt følgende overordnete mål for arbeidet i 2019:

  1. Bidra i forvaltning av digital samhandling mellom HF, fastleger og kommuner.
  2. Bidra i innføringen av digitale innbyggertjenester, DigiHelse
  3. Bidra i innføring av HelseID og eID på sikkerhetsnivå 4 i kommunesektoren.
  4. Bidra i innføringen av digitale legemiddelløsninger i kommunene, utprøving av kjernejournal
  5. Bidra i overgang til modernisert folkeregister, utprøving av elektronisk melding om dødsfall (MFR helse)
  6. Bidra til å finne gode nasjonale og fylkesvise/ regionale samarbeidsmodeller for innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunal sektor.
  7. Bidra med å spre kunnskap om velferdsteknologi

Målene er satt opp i prioritert rekkefølge, men arbeidet må sees i sammenheng med og tilpasses lokale behov og forutsetninger for størst mulig samlet nytte for kommunene i den enkelte region. I tillegg vil nettverket ved behov bistå i utvikling av nasjonale e-helseløsninger.

Det vil i 2019 utredes hvordan gode nasjonale og fylkesvise/regionale samarbeidsmodeller for innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunesektoren kan etableres. Men vil særlig se på samspillet med fylkesvise/regionale digitaliseringssamarbeid, samt arbeidet med samordning og samstyring av digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren. Kompetansenettverket skal bidra til å utvikle gode modeller for dette for størst mulig synergi i det samlede arbeidet.