For å samle våre felles aktiviteter er det utarbeidet et kommunalt veikart på kort og lang sikt med en tilhørende årlig portefølje.  

Kommunalt veikart

imagehj5z.png

Kommunal portefølje

Kommunal portefølje viser de aktivitetene vi i felleskap mener er aktuelle for å nå de målene som er satt i kommunal sektors ambisjoner på e-helsemrådet - Felles plan og rammeverk. 

Lenkeblokk Icon Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

KS har jobbet med porteføljen i samarbeid med medlemmene og 4. februar støttet KommIT den anbefalte porteføljen for 2022. 

KS anbefaler at kommunal sektor innfører: