Hva skal vi oppnå i 2023?

Porteføljen lister opp innføringsaktiviteter, som er løsninger KS anbefaler kommuner å innføre nå, og felles tiltak som sektoren bør prioritere å jobben sammen om fremover.

Innføringsaktiviteter for kommunene i 2023  

Innsatsområde 

Innføre ny løsning for tilgang til inntekts- og skattedata til  

vederlagsberegning for praktisk bistand og institusjonsopphold 

Digitale fellesløsninger 

Innføring av Kjernejournal i sykehjem- og hjemmetjenesten 

Legemiddelområdet 

Videreføre nasjonal utbredelse av DigiHelsestasjon   

Innbyggertjenester 

Innføring av Helseplattformen i Midt-Norge 

Digitale fellesløsninger 

Legge til rette for innføring og forberede påkobling til velferdsteknologisk knutepunkt  

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging 

Innføre de gjeldene versjoner av elektronisk meldingsutveksling ved kommunikasjon med samhandlingsparter 

Digital samhandling 

Innføring av DigiHelse 

Innbyggertjenester 

 

Felles tiltak for kommunal sektor i 2023 (ikke prioritert rekkefølge) 

Innsatsområde 

·  Pilotere og ferdigstille DigiHelsestasjon ungdomsløsningen til nasjonal innføring 

Innbyggertjenester 

· Utprøving og innføring av Sentral forskrivningsmodul (SFM) 

·  Utprøving av Pasientenes Legemiddelliste (PLL) i Bergen kommune og erfaringsdeling 

· Samordner og sammenstiller felles behov og forventinger til digital funksjonalitet som understøtter tilbereding/istandgjøring og utdeling av legemidler i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

Legemiddelområdet 

·  Ferdigstille styringsdokumentet for Felles kommunal journal for kommuner utenfor Midt-Norge 

Digitale fellesløsninger 

·  Forberede dokumentdeling i kjernejournal basert på erfaringer fra utprøving på legevakt og KAD, samt ved å innføre kjernejournal og eID for ansatte 

Digital samhandling 

· Vurdere konsekvenser felles kodeverk og terminologi i kommunal sektor.

Digital samhandling 

·  Innarbeide Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi i kommunene 

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging 

·  Utrede godkjennings- og sertifiseringsordning for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging 

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging 

·  Utarbeide felles behov og forutsetninger innen anskaffelser på velferdsteknologiområdet 

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging 

Kommunal portefølje

I rapporten kommunal portefølje kan du se hvilke aktiviteter kommunal sektor er blitt enige om å prioritere på kort og lang sikt. Den årlig porteføljen vil bli oppdatert ved behov.

Lenkeblokk Icon Kommunal portefølje

Aktivitetene i kommunal portefølje vil bidra til at vi når målene som er satt i kommunal sektors ambisjoner på e-helsemrådet.

Lenkeblokk Icon Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

Porteføljen er utarbeidet sammen med kommunal sektor, primært gjennom samstyringsstrukturen for digitalisering.

Virkemidler

Felles leverandørdialog, nettverk og noen pilotkommuner vil bidra til å realisere tiltakene i proteføljen. Det er avgjørende at enkelte kommuner går foran og gjør en felles innsats for å sikre at løsningene som utvikles er trygge, gode, smarte og effektive. Pilotene skal i tillegg bidra til økt trygghet om at løsningene kan innføres og utarbeide opplæringsmateriell.   

Nettverk 

  • De regionale digitaliseringsnettverkene er strategiske og operative samarbeid som digitalisering som er eid av kommunene. Nettverkene setter mål og prioriteringer som gjenspeiler beslutninger fattet av kommunene og helseledernettverkene. Felles for nettverkene er at de legger til rette og arbeider for å realisere nasjonale og regionale målsettinger: at innbyggerne får gode, helhetlige, brukerrettede tjenester. 
  • KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) er et kompetansenettverk innenfor helse, ledelse og digitalisering. Nettverket hjelper kommunesektoren med å innføre og ta i bruk nasjonale e-helseløsninger og ivaretar kommunenes interesser både nasjonalt og regionalt, samt ser helhetlig på helsesektorens behov.
  • Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging jobber for økt kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling innenfor velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging mellom kommuner. KS leder den nasjonale delen av nettverket.
  • Helseledernettverk består av helselederne i kommunene i en region. Disse beslutter den regionale porteføljen og er viktige forankringspartnere for de regionale digitaliseringsnettverkene og kommunenettverket for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. 

Felles leverandørdialog 

  • En felles og samordnet leverandørdialog er et sentralt virkemiddel for å sikre felles leverandøroppfølgning. KS jobber sammen med kommunene om en samordnet leverandørdialog på strategisk nivå. Målet er leverandørdialog på kommunenes premisser og bidra til felles prioriteringer.  

Strategidokumenter 

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor er felles for kommunal og statlig sektor og angir en ramme for arbeidet med Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet og denne revideringen. Prioriteringene i digitaliseringsstrategien er grunnlaget for prioriteringene i Kommunenes ambisjoner på e-helseområdet og for de tiltakene som prioriteres i porteføljen. Nasjonal e-helsestrategi har nylig vært ute på høring.

KS har gitt støtte til visjonen, overordnede mål og de fem prioriterte strategiske målene i strategien. De fem tematiske satsingsområdene i Kommunal sektors ambisjoner vil bidra til å realisere de strategiske målene i strategien.