I 2021 gjennomførte KS prosjektet digitalisering av pandemien i kommunal sektor. Bakgrunnen var at kommunene under koronapandemien fikk et stort ansvar og en rekke nye oppgaver. 

Utfordringer som fremheves i rapporten er at løsningene er fragmenterte med manglende datadeling, tidstyver og dårlig datakvalitet som i sin tur kan gå utover tjenestekvaliteten og pasientsikkerheten.

DigiPan-rapporten

- Kommunenes tilpasning og innføring av digitale løsninger under pandemien måtte skje raskt. Kommunenes innsats var imponerende. Nå er det viktig at kunnskap og erfaringer fra pandemien følges opp videre. Vi ønsker å samarbeide med nasjonale myndigheter for å sikre en samordnet helhetlig utviklingsretning for digitaliseringstiltak av smittevern – eller beredskapssituasjon, sier avdelingsdirektør i KS Terje Wistner.

KS har startet arbeidet med gjennomføring av tiltakene som anbefales i DigiPan-rapporten for å møte kommunenes digitale behov ved en ny smittevern- eller beredskapssituasjon. Arbeidet utføres i samarbeid med kommunene og nasjonale myndigheter.

Bred kartlegging

Totalt 110 kommunalt ansatte fra 78 kommuner har gitt innspill gjennom deltagelse i arbeidsgruppe, intervju eller via spørreskjema. Kommunene var geografisk og størrelsesmessig fordelt. Prosjektet samarbeidet med nasjonale myndigheter, og har hatt møter Direktoratet for eHelse, Helsedirektoratet, FHI og Norsk Helsenett.

Erfaringer og anbefalinger er oppsummert i DigiPan-rapporten - Digitalisering av pandemi- og smittevernberedskap – kunnskapsoppsummering og anbefaling til veien videre. Rapporten gir god innsikt i kommunenes erfaring med digitalisering under pandemien, og anbefaler tiltak som skal sørge for digitale løsninger som gjør at helsetjenestene er bedre rustet ved en fremtidig smittevern- eller beredskapssituasjon. Rapporten er behandlet i den kommunale samstyringsmodellen, og er blitt presentert i den nasjonale styringsmodellen for e-helse.

Hovedtiltak anbefalt av prosjektet

 

  1. Den kommunale samstyringsmodellen bør videreutvikles for å støtte opp under kommunenes behov ved koordinering av en smittevern- eller beredskapssituasjon.
  2. FIKS-plattformen bør videreutvikles for å imøtekomme kommunale behov for samhandling og datadeling ved en smittevern- eller beredskapssituasjon.
  3. KS digitale fellestjenester bør sammen med Fiks brukerråd utvikle funksjonalitet i Fiks Smittesporing for automatisering og selvhjelpsløsninger, rapportering, visualisering og kommunikasjon.
  4. Folkehelseinstituttet bør videreutvikle Nasjonalt vaksinasjonsregister, meldingssystem for smittsomme sykdommer og varslingsløsning for positive prøver.
  5. Regionale helseforetak må sikre kommunal tilgang til Helseforetak-databaser og Helsedirektoratet til nasjonale føringer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Skatteetaten og Norsk helsenett må sikre bedre kvalitet på innreiseregister og folkeregisteret.
  6. Norsk helsenett bør, i samarbeid med kommunene, utvikle selvbetjeningsløsninger for innbygger på Helsenorge tilknyttet prosesser for TISK, vaksinasjon og innreise.
  7. KS bør samarbeide med Direktoratet for e-Helse for å få oversikt over EPJ-leverandører som er kompatible med fellesløsninger.
  8. Nasjonal styringsgruppe for digital smittevern- eller beredskapssituasjon. Prosessen med nasjonale styringsgruppe, som «Koronaportefølje», bør videreføres ved smittevern- eller beredskapssituasjon.
  9. Finansiering av de ulike tiltakene bør avklares i dialog med nasjonale myndigheter.