KS og KS storbynettverk mener det er viktig med fremgang i arbeidet med pasientenes legemiddelliste for å sikre riktig legemiddelbruk.

- Digitalisering av legemiddelområdet er et viktig tiltak for å sikre at helsepersonell har oppdatert og riktig informasjon om pasientens legemiddelbruk. Det vil igjen bidra til å øke pasientsikkerheten og kvaliteten ved legemiddelbehandlingen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS og KS storbynettverk vil arbeide for at kommunene deltar i det videre arbeidet med pasientens legemiddelliste, sentral forskrivningsmodul og systemer som understøtter administrering av legemidler. Det skal legges til rette for utvikling og utbredelse av disse i samarbeid med staten. Det er viktig at innføringsaktivitetene prioriteres i fellesskap og at kommunesektoren settes i stand til å understøtte disse.

- Erfaringer fra kommunal sektor viser at kommunene er raske til å ta nye løsninger i bruk, så lenge de bidrar til reelle gevinster for innbygger og helsepersonell med økt kvalitet i tjenestene, og støtter opp om kommunenes behov på en god måte, sier Gram.

I et brev som nylig er sendt helse- og omsorgsdepartementet er KS og storbyene opptatt av følgende:

  • Det er viktig at arbeidet på legemiddelområdet prioriteres høyt fra statens side, og da spesielt arbeidet med pasientens legemiddelliste og sentral forskrivningsmodul.
  • Det er meget positivt at staten har planlagt utprøving av pasientens legemiddelliste i Bergen allerede fra høsten 2021. Det er avgjørende viktig at arbeidet med sentral forskrivningsmodul prioriteres videreført, utviklet og utprøvd i parallelt.
  • Utvikling og utprøving av sentral forskrivningsmodul er en avgjørende forutsetning for realisering av pasientens legemiddelliste som en del av kommunenes EPJ systemer, Felles kommunal journal og i Helseplattformen.
  • Felles utprøving på legemiddelområdet vil gi verdifull innsikt i kostnader, gevinster, behov forendring i arbeidsprosesser og viktige forutsetninger for en suksessfull innføring av samhandlingsløsningene på legemiddelområdet, inklusive elektronisk multidose, tilrettelegging av journal, kjernejournal m.v.
  • Utforming av endelige løsninger for å realisere pasientens legemiddelliste må ta hensyn til ulikhetene og utformingen av kommunale tjenester, slik at gevinstene kan realiseres. Eksempelviser det viktig at det utvikles og inkluderes funksjonalitet for administrering av legemidler.
  • Legemiddelfeil løses ikke med innføring av systemløsninger alene, men må sees i sammenheng med gode endringsprosesser der lederforankring og holdningsendringer knyttes til nye innovative e-helseløsninger.

Brevet fra KS og storbyene til helse- og omsorgsdepartementet.