Etter storbynettverkets oppfatning er det helt nødvendig å igangsette forprosjekt så raskt som mulig. Det krever finansiering – noe som må sikresi revidert nasjonalbudsjett for 2019.

- Vi har registrert og er svært bekymret for at det ikke er satt av tilstrekkelige midler til dette arbeidet. I tillegg er den nasjonale satsingen på digitalisering av helsetjenesten sterkt underfinansiert, heter det i brevet storbyene har sendt helse- og omsorgsminister Bent Høie og digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Ønsker fremdrift
Kommunene i storbynettverket understreker hvor viktig det er å ha fremdrift i arbeidet med å realisere «en innbygger – en journal», som felles journalløsning for kommunesektoren og en helhetlig samhandlingsløsning som hele helsetjenesten er en del av.

KS’ storbynettverk ber i brevet om et felles møte med helseminister Bent Høie og digitaliseringsminister Nikolai Astrup for å diskutere styring, finansiering og fremdrift i forprosjektet.

Bakgrunnen for brevet er at direktoratet for e-helse har anbefalt en ny løsning for helhetlig samhandling og felles journal for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I denne løsningen skal innbyggere og helsepersonell gis bedre tilgang til pasientopplysninger, og kommunikasjonen med innbygger, innad i kommunen og mellom kommuner, sykehusene og andre offentlige etater, skal bli bedre enn i dag.
Les brevet fra storbynettverket.

Stor oppslutning
Det er stor oppslutning om direktoratets anbefaling blant kommunene og brukerorganisasjonene. Anbefalingen som direktoratet for e-helse kom med i august i fjor får også støtte av Holte Consulting, som har kvalitetssikret konseptet og konkludert med at tiltak er nødvendig.

44 kommuner og mer enn 300 helsearbeidere fra ulike profesjoner innen den kommunale helse og omsorgstjenesten har bidratt i arbeidet med å etablere nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.Også brukerorganisasjonene stiller seg bak og er utålmodige etter å få innført gode journal- og samhandlingsløsninger. De har i likhet med helsepersonell, daglige opplevelser av mangelfull informasjonsflyt og samhandling.  Nå er det opp til regjeringen å følge opp anbefalingen.

Vil forplikte seg
Storbynettverket mener at utfordringene med manglende felles journalsystem har blitt verre de siste årene. Samhandlingsreformen har økt behovet for journalløsninger med annen funksjonalitet enn det dagens verktøy i helsetjenesten kan tilby. Det gjør at det haster med fremdrift i dette arbeidet.

Storbynettverket forplikter seg også til å aktivt bidra inn i arbeidet med forprosjektet for realisering av ny journalløsning for kommunehelsetjenesten inklusive samhandlingsløsning for hele helsetjenesten. I tillegg er de villige til å diskutere finansieringsløsninger for et forprosjekt.

Dialog med legeforeningen
KS og Den norske legeforeningen har arbeidet seg frem til en felles plattform for realisering av visjonene EIEJ.
Les om punktene KS og legeforeningen er enige om

Helseplattformen 
Utredningen av en kommunal journalløsning er ett av tre tiltak i arbeidet med å nå målet om én innbygger – én journal. De regionale helseforetakene utenfor Midt-Norge arbeider med en felles plan for utvikling av sine journalløsninger. I Midt-Norge jobbes det med Helseplattformen – en anskaffelse av felles journalløsning for både sykehus, kommuner og selvstendige avtaleparter i regionen. Helseplattformen er et regionalt utprøvingsprogram for det langsiktige nasjonale målbildet, og det alternativet som er aktuelt for kommunene i Midt-Norge. En nasjonal kommunal journal vil derfor ikke tilbys til kommunene i Midt-Norge, men til kommunene i resten av landet. Mens den helhetlige samhandlingsløsningen er noe alle må bli en del av.

Se også filmen - Hadde de hatt tilgang til samme journalsystem kunne de fanget opp dette tidligere