Utvikling av felles nasjonale løsninger

Bufdir, KS og åtte kommuner har i perioden 2016-2022 samarbeidet om utvikling av felles nasjonale digitale løsninger som skal bidra til økt kvalitet i barnevernet. Leveransene fra prosjektet har vært:

  • Nasjonal portal for bekymringsmelding – digitale innmeldinger fra private og offentlige aktører via en nettside.
  • Barnevernsfaglig kvalitetssystem - et rammeverk som skal gi barnevernsfaglig og juridisk kvalitetsstøtte til saksbehandlere i barnevernssaker.
  • Nasjonalt barnevernregister, inkl. informasjonsmodell og meldingsformater - tilrettelegge for automatisert, forenklet og løpende rapportering fra kommunene via nye fagsystemer.
  • Digitale innbyggertjenester - gir partene i barnevernssaker mulighet til blant annet innsyn, å gi samtykker og ha digital dialog med det kommunale barnevernet.

I tillegg til de nasjonale løsningene har de åtte kommunene i DigiBarnevern-prosjektet gått sammen om anskaffelse og videreutvikling av et nytt fagsystem – en IT-løsning for kommunalt ansatte og ledere – som er utviklet av leverandør i tett samarbeid med kommunene i prosjektet.

blobid0.pngIllustrasjon som viser sammenhengen mellom de nasjonale løsningene og fagsystemet.

Bakgrunn og historikk

Trondheim kommune utførte i 2015 en kartlegging av digitale løsninger på barnevernområdet. Hovedkonklusjonen var at utilstrekkelig IT-støtte begrenser barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det, og at manglende hjelp fra IT-løsninger hindrer barnevernet i å nå formålet med barnevernloven:

  • Barn og familier (tjenestemottakere)får ingen hjelp av IT-løsninger til å ha oversikt over saken sin eller å utøve brukermedvirkning
  • Ansatte i barnevernetfår liten hjelp av IT-løsninger til å levere barnevernstjenester som er effektive, forsvarlige og av høy kvalitet
  • Ledere i barnevernetfår liten hjelp av IT-løsninger til å lede, styre og rapportere i barnevernet på en god måte
  • Det finnes ingen god støtte for digital samhandling når de ulike aktørene i og utenfor barnevernetskal kommunisere eller overføre informasjon

På kommunal side tok Trondheim kommune tidlig til orde for et digitalt løft, og initierte et samarbeid på tvers av kommuner. På statlig side tok Bufdir initiativ til bedre faglig og praktisk støtte. De ulike initiativene både fra statlig og kommunal sektor ble i 2016 samlet i et felles prosjekt – DigiBarnevern. DigiBarnevern ble organisert i to delprosjekter – et kommunalt og et statlig – som fikk ansvaret for finansiering og styring av de enkelte leveransene. Sammen har man sørget for samspill mellom leveransene og koordinering rundt felles mål. Kommunalt delprosjekt har ansvaret for Digitale innbyggertjenester, i tillegg til de åtte kommunenes felles anskaffelse av fagsystem.

Ansvar og organisering

I DigiBarnevern-prosjektet har kommunene samarbeidet tett med staten ved Bufdir for å forbedre det kommunale barnevernet. Bufdir er ansvarlig for de statlige leveransene. Trondheim kommune har ledet arbeidet med de kommunale leveransene, i tett samarbeid med KS, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Asker. I tillegg har Lørenskog vært med på kommunal side som observatør. KS utvikler Nasjonal portal for bekymringsmelding og Digitale innbyggertjenester.

Videre forvaltning av løsninger

DigiBarnevern-prosjektet avsluttes ved årsskiftet 2022-23, men samarbeidet mellom Bufdir og KS fortsetter for å bidra til en helhetlig videreutvikling og forvaltning av løsningene. Bufdir har ansvar for videre utvikling og forvaltning av Barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK), og Nasjonalt barnevernregister. KS har ansvar for utvikling og forvaltning av tjenestene på Fiks-plattformen - Nasjonal portal for bekymringsmelding og Digitale innbyggertjenester.

Mer om DigiBarnevern-prosjektet