Dagens situasjon 

De siste årene er det gjennomført flere vurderinger av kvaliteten til IT-løsningene som benyttes i det kommunale barnevernet. Hovedkonklusjonen er at utilstrekkelig IT-støtte begrenser barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det, og at manglende hjelp fra IT-løsninger hindrer barnevernet i å nå formålet med barnevernloven.

  • Barn og familier (tjenestemottakere) får ingen hjelp av IT-løsninger til å ha oversikt over saken sin eller å utøve brukermedvirkning
  • Ansatte i barnevernet får liten hjelp av IT-løsninger til å levere barnevernstjenester som er effektive, forsvarlige og av høy kvalitet
  • Ledere i barnevernet får liten hjelp av IT-løsninger til å lede, styre og rapportere i barnevernet på en god måte
  • Det finnes ingen god støtte for digital samhandling når de ulike aktørene i og utenfor barnevernet skal kommunisere eller overføre informasjon

DigiBarnevern har pågått siden 2016 og har vært gjennom en konseptfase (2016-2017) og en planleggingsfase (2017-2019). DigiBarnevern er nå i gjennomføringsfasen som er anslått å være til ca. 2022. 

 Målene i DigiBarnevern