– I dag må bekymringsmeldinger sendes i posten. Med den nye løsningen kan innbyggerne sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt. Dermed blir det enklere å melde, vi kan gi raskere hjelp til barn som trenger det og kommunen sparer verdifull tid, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

Løsningen er resultatet av et samarbeid mellom Bufdir og KS, der KS har ansvar for den tekniske utviklingen og Bufdir for det barnevernfaglige innholdet.

– Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom stat og kommune som er helt avgjørende for at innbyggerne skal få sammenhengende tjenester. Akkurat slik jobber vi best sammen for å realisere digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor som regjeringen og KS sammen la frem i fjor, sier Gram.

Flere tjenester på vei

Bekymringsmeldingen er en del av prosjektet DigiBarnevern, som har som mål å forbedre det kommunale barnevernet. Nye digitale løsninger skal sikre raskere og bedre hjelp til barn som trenger det.

Bufdir er ansvarlig for den statlige delen av prosjektet, mens den kommunale delen drives av KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Asker. Innbyggertjenestene er finansiert gjennom finansieringsordningen DigiFin. DigiBarnevern har pågått siden 2016 og skal være ferdig i 2022. 

Sikrer sensitive opplysninger

Løsningen ligger på FIKS-plattformen, en felles kommunal arkitektur som kommuner og fylkeskommuner sammen står bak gjennom KS. FIKS-plattformen gjør det mulig å kommunisere sikkert og på tvers av forvaltningsnivå og inngår som del av det nasjonale økosystemet for digital samhandling som stat og kommune samarbeider om.

 – Her er det mange sensitive opplysninger som ikke må komme på avveie. Det er viktig at løsningen er sikker, og vi er derfor ekstra opptatt av at løsningen ved bruk av FIKS-plattformen og de nasjonale fellestjenestene den samhandler med, er godt rustet for å ivareta personvernet og informasjonssikkerheten, sier områdedirektør Kristin Weidemann Wieland i KS.

Løsningen består av to deler, en melding for privatpersoner og en for offentlig ansatte.

Følger prinsippene for klart språk 

I arbeidet med å utvikle løsningen har KS vært opptatt av å sikre brukervennlig innhold. Løsningen blir den første som følger de nye prinsippene for klart språk i digitale løsninger.

– Språkkonsulenter og utviklere fra KS har samarbeidet med fagpersoner fra Bufdir om å lage gode tekster som innbyggerne forstår. Arbeidet med klart språk er avgjørende hvis vi skal oppnå brukervennlige tjenester, sier Wieland.

De nye prinsippene for klart språk er utviklet av KS og Digdir (Digitaliseringsdirektoratet) sammen med tekstvitere fra NTB Arkitekst og interaksjonsdesignere fra Netlife.