I DigiBarnevern samarbeider kommunene med staten ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å forbedre det kommunale barnevernet. Bufdir er ansvarlig for det statlige prosjektet. KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Asker er ansvarlige for det kommunale prosjektet. I tillegg er Lørenskog med på kommunal side som observatør.

 

De ulike delprosjektene og leveransene i DigiBarnevern er listet opp under.
DigiBarnevern kommunal del:

  • Fagsystem
  • Innbyggertjenester 

DigiBarnevern statlig del:

  • Nasjonal portal for bekymringsmeldinger
  • Barnevernsfaglig kvalitetssystem
  • Rapporteringsbank og begreper
  • Informasjonsmodell og meldingsformater 

De to delprosjektene fra kommunal del er beskrevet nærmere under.
For mer informasjon om leveransene fra statlig del, gå inn på Bufdir sin nettside.

 DigiBarnevern kommunal del

Fagsystem

Fagsystemet er en IT-løsning som skal gi ansatte og ledere i det kommunale barnevernet støtte til saksbehandling, styring og samhandling. Fagsystemet skal bidra til økt kvalitet, effektivitet og forsvarlighet.

Fagsystemet legger til rette for at kommunalt barnevern kan samhandle med andre, for eksempel med barn og familier (gjennom innbyggertjenester) eller meldere (gjennom Nasjonal portal for bekymringsmeldinger).​

Fagsystemet vil inkludere det nye faglige rammeverket for kommunalt barnevern som lages av Bufdir («barnevernsfaglig kvalitetssystem»). Ansatte i barnevernet vil få faglig støtte med et kunnskapsbasert grunnlag. 

Hvordan skal dette gjøres?

DigiBarnevern-kommunene har i løpet av 2020 gjennomført en anskaffelse og valgt Netcompany som sin leverandør for å levere det nye fagsystemet, «Modulus Barn». Dette vil være en løsning som baserer seg på den danske løsningen DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge) – et felleskommunalt IT-system som brukes av barnevernstjenesten i størstedelen av 98 danske kommuner.

Utviklingen av fagsystemet vil skje i perioden 2021-2022. Anskaffelsen av fagsystem i prosjektet gjelder bare for DigiBarnevern-kommunene. DigiBarnevern tilgjengeliggjør deler av konkurransegrunnlaget/behovsbeskrivelser benyttet i anskaffelsen av nytt fagsystem. Dokumentene med tilhørende leserveiledning finnes via denne lenken. Når fagsystemet er ferdig, blir systemet imidlertid tilgjengelig i markedet på lik linje med øvrige barnevernsystemer. 

Innbyggertjenester

Innbyggertjenester er digitale tjenester som barn, unge og foresatte får tilgang til. Målet med digitale innbyggertjenester i barneverneret er at barn, unge og foresatte enklere skal kunne medvirke i egen sak, få bedre forståelse av de faglige vurderingene i saken og at de kan samhandle og kommunisere lett og effektivt med barnevernet​. Ønsket effekt av digitale innbyggertjenester i barnevernet er et barnevern som oppleves mer tilgjengelig, mer åpent og hvor barnevernssaksbehandling i større grad oppleves å foregå på barn, unge og foresattes premisser.

Hvordan skal dette gjøres?

Digitale innbyggertjenester i barnevernet vil utformes ved hjelp av brukersentrerte metoder, med høyt fokus på brukskvalitet og tjenestedesign med brukeren i sentrum. Løsningen vil blant annet etableres på KS Min side og KS FIKS.