- Vi er glade for at mange kommuner har valgt å ta i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldinger. Løsningen bidrar til barn som trenger det, får raskere og bedre hjelp. Vi håper flere kommuner ser gevinstene ved løsningen og tar den i bruk i løpet av 2021, sier avdelingsdirektør i KS Astrid Øksenvåg.

Mulig for alle å ta i bruk

Tjenesten er tilgjengelig for alle kommunene på Fiks-plattformen, uavhengig av digital modenhet. I løpet av høsten har KS utviklet et eget adapter, slik at kommuner som har fagsystemer som støtter SvarInn kan få meldingene direkte inn i fagsystemet. Kommuner som ikke har et fagsystem som kan kobles til løsningen, kan likevel få bekymringsmeldingene i et manuelt mottak på Fiks-plattformen.

Bedre kvalitet i bekymringsmeldingene

I arbeidet med å utvikle løsningen har KS vært opptatt av å sikre brukervennlig innhold. Løsningen blir den første som følger de nye prinsippene for klart språk i digitale løsninger. I løsningen får brukerne veiledning som skal hjelpe dem å fylle ut den informasjonen barnevernet trenger.

- Tilbakemeldingen fra det kommunale barnevernet er at meldinger som kommer inn gjennom den nye løsningen, er av bedre kvalitet. Det gjør det enklere for barnevernet å gjøre en god jobb for de barna som trenger hjelp, sier Øksenvåg.

Flere tjenester på vei

Den digitale bekymringsmeldingen er en del av prosjektet DigiBarnevern, som har som mål å forbedre det kommunale barnevernet. Nye digitale løsninger skal sikre raskere og bedre hjelp til barn som trenger det.

Bufdir er ansvarlig for den statlige delen av prosjektet, mens den kommunale delen drives av KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Asker. Innbyggertjenestene er finansiert gjennom finansieringsordningen DigiFin. DigiBarnevern har pågått siden 2016 og skal være ferdig i 2022.