Det er det enighet om i den nye digitaliseringsstrategien «En digital offentlig sektor». Strategien er ett av temaene på eKommune der rundt 700 digitaliseringseksperter og ledere fra kommuner og fylkeskommuner, leverandører og samarbeidspartnere deltar.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup var en av innlederne. Han sa at et av målet med strategien er at innbygger skal slippe å forholde seg til om det er kommunen, fylkeskommunen eller staten som leverer en tjeneste.

– Vi skal fremover dele og gjenbruke mer offentlige data, og være opptatt av tjenester og brukernes behov, fremfor behovene til forvaltningen, sa digitaliseringsministeren.

– Vi skal fremover dele og gjenbruke mer offentlige data, sa digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Nødvendig samarbeid mellom stat og kommune

Digitaliseringsstrategien legger samarbeid og samstyring til grunn. Samarbeidet skal ta utgangspunkt i likeverdighet og innflytelse, representativitet, og tidlig involvering.

– At kommuner bli involvert tidlig og sikres medinnflytelse er spesielt viktig. Og skal vi få til et godt samarbeid mellom stat og kommune, må vi se på hverandre som likeverdige partnere. Det krever at vi har tillit til og respekt for hverandre og blir bedre kjent, sa direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Kommuner digitaliserer og er innovative

Det er grunn til ha tillit til og respekt for kommunesektoren. Åtte av ti kommuner gjennomførte innovasjonstiltak siste år. Noe som er helt på høyde med våre naboland.

Lenkeblokk Icon Innovasjonsbarometeret

– Det er en myte at kommunesektoren har lav kompetanse. Det er en større andel med høyskole- og universitetsutdanning i kommunesektoren, enn i arbeidslivet for øvrig.  Kommunesektoren har også masse ressurser, sier Weidemann Wieland.

– Våre ansatte er dedikerte og engasjerte og opptatt av å levere gode tjenester til innbyggerne hver eneste dag. Nettopp nærhet til tjenestene gir kommunesektoren et stort fortrinn i brukerdrevet innovasjon og utvikling, men i likhet med resten av arbeidslivet er det behov for et digitalt kompetanseløft også her, sier Weidemann Wieland.

Kommunesektoren samler kreftene

Det politisk oppnevnte hovedstyre i KS har bestemt at KS skal ha en koordinerende og samordnende funksjon på digitaliseringsområdet. Det gjelder blant annet innenfor følgende roller:

  • Strategi og interessepolitikk
  • Fasilitere og understøtte felles digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren, mange av disse på tvers av forvaltningsnivå
  • Felles plattform for digitalisering (FIKS) som inngår i det nasjonale økosystemet for digital samhandling, og allerede leverer en rekke tjenester med stor utbredelse i kommunesektoren.

KommIT-rådet i spissen

I arbeidet med å koordinere og samordne digitaliseringsarbeidet har KommIT-rådet en særdeles viktig funksjon. Her sitter representanter fra alle landsdeler. De gir strategiske råd til KS, bidrar interessepolitisk og samordner utviklingsarbeidet i kommunesektoren. KommIT-rådet understøttes av Digitaliseringsutvalget som arbeidsutvalg, samt ekspertise i fagrådene for arkitektur og informasjonssikkerhet. Det er også opprettet faggrupper for ulike tjenesteområder og brukerråd for ulike felleskommunale tjenester

Regionale digitaliseringssamarbeid

KommIT-rådet har også et ansvar for å bidra til kunnskap om det nasjonale samordningsarbeidet inn i sine respektive regioner. Flere regionale strategiske digitaliseringssamarbeid er etablert over hele landet. De deler kompetanse og erfaringer, og bidrar til at nasjonale løsninger blir spredt og tatt i bruk ute i regionene.

Lenkeblokk Icon Regionale bølgekraftverk

eKommune knytter bånd

Konferansen har blitt en av KS viktigste møteplasser hvor man får høre hva som skjer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå innen digitaliseringsområdet. Målet er at konferansen skal bidra til å knytte nye bånd mellom kommuner og fylkeskommuner, og at vi får med hele kommune-Norge på digitaliseringslaget.

På fredag vil deltakerne bli kjent med en rekke digitaliseringsprosjekter fra kommunal sektor i det som er kjent som prosjekttorget. 

Lenkeblokk Icon Oversikt over prosjekttorget