Overføring av skatteoppkreverfunksjonen – gjenstående innkrevingsoppgaver

Skatteoppkreverfunksjonen er fra 1. november 2020 overført fra kommunene til Skatteetaten. En del kommuner har imidlertid beholdt særnamsmansfunksjonen med tilhørende innkrevingsoppgaver. 

Innkrevingsoppgavene under særnamsmannen omfatter følgende krav:

 • årsavgift og tilknytningsavgift for vann og avløp
 • avfallsgebyr
 • eiendomsskatt
 • feieavgift
 • parkerings- og piggdekkgebyr

For kommunale krav som er hjemlet i særlovgivningen, er innkrevingsmyndigheten fortsatt lagt til kommunene (også kalt særnamsmyndighet). Kravstyper for kommunal innkrevingsmyndighet er satt opp i brev av 08.11.2021  som er sendt til alle kommuner.

Organisering av innkreving i kommunene

Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme hvordan innkrevingsoppgavene organiseres. Noen kommuner kjøper eksterne inkassotjenester fra leverandører for å inndrive utestående fordringer, mens andre har valgt å etablere innkrevingsfunksjonen i kommunen (særnamsmann).

Følgende leverandører av innkrevingssystem bruker i dag Skatteetatens tekniske grensesnitt (API):

 • Banqsoft
 • Tietoevry
 • Kapitalkontroll

Segmentansvar og kommuner med ansvar for faglig veiledning

I Skatteetatens policy for deling er det beskrevet en modell der brukere (konsumenter) med samme behov og hjemmelsgrunnlag utpeker en felles representant for (segmentansvarlig) for et segmentsamarbeid med Skatteetaten. Kommuner og fylkeskommuner har utpekt KS som segmentansvarlig. Det er inngått en avtale om segmentsamarbeid mellom KS og Skatteetaten.

For segmentsamarbeidet for særnamsmannen har følgende fire kommuner tatt på seg et veilederansvar for andre kommuner med samme leverandør:

 • Bergen og Oslo veileder kommuner som benytter fagsystem fra Banqsoft
 • Sandefjord veileder kommuner som benytter fagsystem fra Tietoevry
 • Moss veileder kommuner som benytter fagsystem fra Kapitalkontroll

Tilgang til skatte- og inntektsopplysninger

For å få tilgang på opplysningene må kommunen signere på Skatteetatens bruks- og delingsvilkår. Gå til Bruke opplysninger fra Skatteetaten - Skatteetaten  for mer informasjon. KS vil vurdere om tilgang til teknisk API skal gis via FIKS-plattformen.