Finner du ikke den informasjonen du trenger, ta kontakt med skattedeling@ks.no.

Tilkobling til Skatteetatens tjeneste/API

 1. Hvordan får jeg tilgang til skatte- og inntektsopplysningene fra Skatteetaten?

Du finner detaljert beskrivelse av fremgangsmåte HER.

 1. Jeg har problemer med å delegere rettigheter til leverandør i Altinn. Hva gjør jeg feil?

Gå gjennom følgende sjekkliste:

 1. Har kommunen delegert rettigheter til korrekt API «Summert Skattegrunnlag API – På vegne av»?​
 2. Har kommunen delegert rettigheter til produksjons-APIet?​
 3. Har kommunen benyttet korrekte organisasjonsnummer for kommunen og for leverandøren?​ Husk å bruke hovedorganisasjonsnummer.
 1. Jeg benytter fagsystemleverandør som ikke får tilgang til Maskinporten. Hva kan være årsaken til dette?

Gå gjennom følgende sjekkliste:

 1. Har leverandøren fått delegert Maskinporten-rettighet fra kommunen i Altinn? (se også spørsmål 2)
 2. Bruker leverandøren riktig virksomhetssertifikat? Leverandøren må bruke sitt eget virksomhetssertifikat for å få tilgang til tjenesten via Maskinporten
 3. Bruker leverandøren riktig navn på tjenesten i Maskinporten (navn på "maskinporten scope")? Tjenesten har følgende navn i Maskinporten: skatteetaten:summertskattegrunnlag
 1. Må jeg vente med å delegere i Altinn til vi har fått beskjed om at Skatteetaten har gitt kommunen tilgang til API-et?

Delegering av rettighet til det aktuelle API-et er en forutsetning for å få tilgang til opplysningene i API-et.

 1. I påkoblingsforespørselen må man oppgi påkoblingsmåte: Må man sende ny påkoblingsforespørsel til samme API dersom man endrer påkoblingsmåte, eller holder det å delegere nye rettigheter i Altinn?

Det er ikke nødvendig med ny henvendelse til Skatteetaten når man endrer påkoblingsmåte, men man må delegere rettigheter i Altinn til den nye leverandøren.

 1. Inneholder skatte- og inntektsdataene i API-et fra Skatteetaten næringsinntekter?

Opplysninger om næringsinntekt rapporteres inn til Skatteetaten av den skattepliktige selv, etter at hen har mottatt utkast til skattemelding. Opplysninger om næringsinntekt vil derfor ikke være inkludert i deling av data fra utkast-stadiet. Når den skattepliktige har mottatt et skatteoppgjør vil ev. næringsopplysninger være inkludert i data som deles. Det er for øvrig kun personinntekten i næring som deles, ikke ev. opplysninger om næringsoverskudd.

 1. Koster det noe å ta tjenesten i bruk?

Skatteetaten tilbyr dataene i API-et gratis til kommunene, men kommunene har et merkantilt forhold overfor sine leverandører. Prissetting fra fagsystemleverandøren må avklares med leverandøren. For tjenester som tilbys via Fiks-plattformen, se informasjon her: https://portal.fiks.ks.no/fiks-folkeregister/

   8. Har kommunen rett til å hente opplysninger fra Skatteetatens API om innbyggere som bor i andre kommuner?

Når det foreligger et rettslig grunnlag for å frita fra taushetsplikten, som for eksempel ved behandling av søknader eller beregning av vederlag, kan Skatteetaten gi opplysninger til kommunene for andre personer enn kommunens egne innbyggere.

For eksempel vil det gjelde for tjenester hvor tilhørende rettslig grunnlag oppstiller at kommunen har ansvar for de som «oppholder seg» i kommunen, eller hvis innbygger har konkrete planer om å flytte til kommunen. Dersom det finnes tjenester hvor ansvaret er rettslig begrenset til personer som er «bosatt i» kommunen, vil tilgangen til opplysninger som utgangspunkt være begrenset til kommunens egne innbyggere.

Segmentsamarbeidet

1. Hva er et segmentsamarbeid?

Segmentsamarbeid er beskrevet på Skatteetatens nettsider og i Skatteetatens (SKEs) policy for deling. En segmentansvarlig er en virksomhet som representerer en gruppe (et segment) med konsumenter med det samme formålet og hjemmelsgrunnlaget for å motta og behandle opplysninger fra Skatteetaten. Det er segmentet som utpeker representanten, og kommunal sektor har utpekt KS som segmentansvarlig. Hensikten med samarbeidet er å effektivisere utvikling og forvaltning av tjenester ved felles prioriteringer og standardiserte digitale løsninger for utlevering av opplysninger fra SKE til kommunal sektor. For virksomheter som har samordnet seg ved å utpeke en segmentansvarlig, tilbyr Skatteetaten et utvidet servicetilbud for samhandling med segmentet.


2. Hva innebærer rollen som segmentansvarlig for KS?

Segmentansvarlig forplikter seg til å stille med ressurser og kompetanse i samarbeidet, og representer alle konsumenter i segmentet som ønsker det. Segmentansvarlig skal samordne og prioritere på tvers av konsumentens behov, tilby støtte og veiledning, håndtere feil- og avviksmeldinger fra konsumentene, formidle tilpasset informasjon fra SKE og prioritere ønsker om endringer fra sitt segment. Se segmentansvarsavtalen kapittel 3.3 for en fullstendig oversikt.


3. Hvilken avtale er inngått mellom SKE og KS?

Segmentansvarsavtalen for KS beskriver rollen som segmentansvarlig og partenes ansvar og plikter i dette samarbeidet i etableringsprosjekt og forvaltning. Hovedavtalen ble inngått i juni 2020.

Opplysninger fra infotorg.no

1. Hvilke opplysninger ligger på infortorg.no?

Avtalen mellom Tietoevry og Skatteetaten gir sluttbrukere av Infotorg mulighet til å hente ut skatteopplysninger (eller likningsopplysninger som det het da avtalen ble inngått) og opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret (det gamle folkeregisteret).

 

Avtalen mellom Skatteetaten og Tietoevery om deling av likningsopplysninger på infortorg.no opphører 01.11.2023. Da lukkes tjenestene for deling av likningsopplysninger.


2. Når og hvorfor stenger Infotorg?

Skatteetaten har i dag monopolavtaler med Tietoevry. Avtalene forplikter distributøren til å eie, drifte og vedlikeholde en løsning som gir sluttbrukere mulighet til å hente ut eller motta hhv. skatteopplysninger og opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret (DSF)

 

Avtalene avsluttes i hhv 2022 for Det sentrale folkeregisteret og i 2023 for likningsopplysninger. Dette gjøres fordi Skatteetaten har valgt ikke å inngå monopolavtaler med enkeltdistributører. Deres delingspolicy tilsier at data nå skal deles åpent og gratis med konsumenter som har hjemmel til å få opplysningene. Kommuner og fylkeskommuner med hjemmel kan koble seg på Skatteetatens tjenester direkte, via leverandører i markedet eller bruke tjenester i Fiks-plattformen.


3. Hva gjør vi uten Infotorg?

Fram til 1. november 2023 vil avtalen mellom Skatteetaten og Tietoevry om distribusjon av likningsopplysninger fortsatt løpe, slik at alle eksisterende konsumenter fortsatt kan få sine tjenester fra distributøren som tidligere.

 

Skatteetaten vil erstatte Tietoevrys løsninger for likningsopplysninger med API-er i sin egen delingstjeneste. Samarbeidet mellom Skatteetaten, KS og flere ressurskommuner er en muliggjører for dette.  

Prosjektet

1. Hvordan prioriterer prosjektet?

De kommunale tjenestene som er prioritert av prosjektet, er de prioriteringene som kommunal sektor selv gjør. Prioriteringene følger tjenester som favner mange innbyggere og at digital tilgang til opplysninger vil ha stor positiv effekt både for innbygger og saksbehandlere.


2. Hvordan involveres leverandører av fagsystemer?

Leverandørene av ulike fagsystemer vil motta generell informasjon fra prosjektet. De vil også bli invitert med i prosjektet via kommuner som deltar i pilot for oppkobling til Skatteetatens tjenester.


3. Hvorfor tar arbeidet lang tid?

Det er særlig det juridiske som er krevende i dette arbeidet. Hver tjeneste er regulert av ulike lover og forskrifter, som igjen eies av ulike departementer. Lovene er ofte utformet før digital deling var et tema, og legger opp til at innbygger selv skal dokumentere egne opplysninger.

 

Det er også utfordringer at lovene har uklar begrepsbruk og mangelfull beskrivelse av hvilke skatte- og inntektsopplysninger som skal legges til grunn.

 

KS har løftet behovet for et mer delings-/digitaliseringsvennlig regelverk med aktuelle departement.