Om prosjektet

1. Hvorfor er disse 5 lovpålagte tjenestene prioritert?

Svar: Barnehage, skolefritidsordning, kommunal bolig, kommunal bostøtte og vederlag/egenbetaling sykehjem er prioritert av kommunal sektor, fordi de favner mange innbyggere og en digital tilgang til opplysninger vil ha stor positiv effekt både for innbygger og saksbehandlere. Nylig reviderte forskrifter for tjenestene barnehage og skolefritidsording har gjort at disse opplysningene er særlig etterspurt.

 

2. Hvor henvender jeg meg hvis jeg vil delta som ressurskommune?

Svar: Vi har ikke bemannet tjenesten vederlag sykehjem og skal kartlegge flere lovpålagte tjenester framover. Hvis du ønsker å delta som ressurskommune kan du ta kontakt med Anne.Mette.Dorum@ks.no

 

3. Hvordan vil leverandører av fagsystemer bli involvert i arbeidet?

svar: Leverandørene av ulike fagsystemer vi motta generell informasjon fra prosjektet. De vil også bli invitert med i prosjektet via kommuner som deltar i pilot for oppkobling til Skatteetatens tjenester. I første omgang gjelder dette fagsystemleverandører for tjenestene barnehage og skolefritidsordning. 

 

4. Når får vi tilgang til skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten?

Svar: Vi jobber oss systematisk gjennom hver tjeneste og tilgangen til skatte- og inntektsopplysninger vil derfor komme trinnvis. Prosjektet har startet med tjenestene barnehage og skolefritidsordning. Her vil trolig et teknisk API være åpent for tilkobling for alle kommuner høsten 2021. Erfaringer fra dette arbeidet vil være førende for når øvrige API-er kan åpnes for tilkobling. Mer informasjon kommer.

 

5. Hvorfor tar arbeidet så lang tid?

Svar: Det er særlig det juridiske som er krevende i dette arbeidet. Hver tjeneste er regulert av ulike nasjonale lover og forskrifter som igjen eies av ulike departementer. Lovene er ofte utformet før digital deling var et tema, og legger opp til at innbygger selv skal dokumentere egne opplysninger. Det er også utfordringer med uklar begrepsbruk og mangelfull beskrivelse av hvilke opplysninger som skal legges til grunn. KS har løftet behovet for et mer delings-/digitaliseringsvennlig regelverk med aktuelle departement. Arbeidet er prioritert og prosjektet skal samarbeide med blant annet Digitaliseringsdirektoratets Ressurssenter for deling av data. Erfaringer fra første fase i prosjektet og nasjonal oppmerksomhet på regelverksutvikling, vil gjøre at vi trolig kan jobbe raskere med å tilgjengeliggjøre data for kommende tjenester. For enkelte tjenester vil det sannsynligvis også være behov for regelverksendringer før opplysninger kan deles eller man får tilgang på alle opplysninger tjenesten har behov for.

Segmentsamarbeidet

1. Hva er et segmentsamarbeid?

Segmentsamarbeid er beskrevet på Skatteetatens nettsider og i Skatteetatens (SKEs) policy for deling. En segmentansvarlig er en virksomhet som representerer en gruppe med konsumenter med det samme formålet og hjemmelsgrunnlaget for å motta og behandle opplysninger fra Skatteetaten. Det er segmentet som utpeker representanten, og kommunal sektor har utpekt KS som segmentansvarlig. Hensikten med samarbeidet er å effektivisere utvikling og forvaltning av tjenester ved felles prioriteringer og standardiserte digitale løsninger for utlevering av opplysninger fra SKE til kommunal sektor. For virksomheter som har samordnet seg ved å utpeke en segmentansvarlig tilbyr Skatteetaten et utvidet servicetilbud for samhandling med segmentet.»


2. Hva innebærer rollen som segmentansvarlig for KS?

Segmentansvarlig forplikter seg til å stille med ressurser og kompetanse i samarbeidet, og representer alle konsumenter i segmentet som ønsker det. Segmentansvarlig skal samordne og prioritere på tvers av konsumentens behov, tilby støtte og veiledning, håndtere feil- og avviksmeldinger fra konsumentene, formidle tilpasset informasjon fra SKE og prioritere ønsker om endringer fra sitt segment. Se segmentansvarsavtalen kapittel 3.3 for en fullstendig oversikt.


3. Hvilken avtale er inngått mellom SKE og KS?

Segmentansvarsavtalen for KS beskriver rollen som segmentansvarlig og partenes ansvar og plikter i dette samarbeidet i etableringsprosjekt og forvaltning. Hovedavtalen ble inngått i juni 2020.


4. Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål om segmentansvar?

Ved spørsmål om segmentansvarsavtalen kontakt spesialrådgiver Anne Mette Dørum i KS (se kontaktinfo nederst - under artikkelen).

Opplysninger fra infotorg.no

1. Hvilke opplysninger ligger her?

Svar: Avtalen mellom TietoEvry og Skatteetaten gir sluttbrukere av Infotorg mulighet til å hente ut skatteopplysninger (eller likningsopplysninger som det het da avtalen ble inngått) og folkeregisteropplysninger.

2. Når og hvorfor stenger Infotorg?

Svar: Avtalen om deling av skatteopplysninger varer frem til 01.11.2022. Avtalen om deling av folkeregisteropplysninger varer frem til 31.12.2021.

Skatteetaten har i dag to avtaler med TietoEvry. Avtalene forplikter distributøren til å eie, drifte og vedlikeholde en løsning som gir sluttbrukere mulighet til å hente ut eller motta hhv. skatteopplysninger og folkeregisteropplysninger. Avtalene avsluttes da Skatteetaten har valgt å ikke inngå slike avtaler med enkeltdistributører. Deres delingspolicy tilsier at data nå skal deles åpent med konsumenter som har hjemmel til å få opplysningene. Kommuner og fylkeskommuner med hjemmel kan bruke tjenester i Fiks-plattformen, koble seg på Skatteetatens tjenester direkte eller leverandører i markedet.

3. Hva gjør vi uten Infotorg

Svar: Ut 2021 vil avtalen mellom Skatteetaten og TietoEVRY om distribusjon av skatteopplysninger fortsatt løpe, slik at alle eksisterende konsumenter fortsatt kan få sine tjenester fra distributøren som tidligere. Skatteetaten planlegger å erstatte TietoEVRY sine løsninger for skatteopplysninger tilsvarende som for Folkeregisteret.  Samarbeidet mellom Skatteetaten, KS og flere ressurskommuner er ett første skritt i en slik retning. Etter 2021 vil det tilbys tjenester fra Fiks-plattformen.  

Skatteetaten planlegger å erstatte TietoEVRY sine løsninger for skatteopplysninger tilsvarende som for Folkeregisteret.  Samarbeidet mellom Skatteetaten, KS og flere ressurskommuner er ett første skritt i en slik retning.

Skatte- og inntektsopplysninger for barnehage og skolefritidsordning

1. Hvorfor har vi ikke tilgang til disse opplysningene når forskriften er revidert?

Svar: Når man skal dele data fra Skatteetaten til kommunene er det flere forhold som må avklares både organisatorisk, juridisk, semantisk og teknisk. Dette arbeidet ble dessverre ikke igangsatt i forbindelse med revisjonen. Det tar tid å sette opp en slik delingstjeneste, men arbeidet er nå godt i gang gjennom prosjektet.

 

2. Når kan jeg få tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for disse tjenestene?

Svar: Denne våren gjennomfører KS, Skatteetaten og utvalgte ressurskommuner en pilot om tilkobling til API-et for barnehage og skolefritidsordning. API-et vil trolig åpnes for tilkobling for alle kommuner høsten 2021.

 

3. Hvordan får jeg tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for disse tjenestene?

Svar: Det er ulike løsninger for tilkobling som vi testen i piloten. Det er både mulig å koble seg opp dirkete mot Skatteetatens delingsløsning eller via en fagsystemleverandør.KS utreder nå hvilke tjenester FIKS skal tilby for skatte- og inntektsopplysningene. Nærmere informasjon kommer.

 

4. Vil opplysningene i API-et dekke en hel husstand?

Svar: Nei. API-et viser opplysninger på personnivå når skattemelding og skatteoppgjør foreligger. Hvis man skal se en hel husstand, må det bygges egne teknisk løsninger på API-et enten av kommunen selv eller av en leverandør. Dette utredes trolig i piloten.

Folkeregisteropplysninger

1. Hvor finner jeg informasjon om tilgang til disse opplysningene?

Svar: Du kan lese mer om FIKS folkeregister her. Her finner du mer informasjon om Skatteetatens delingstjenester

Teknisk løsning for tilkobling til tjeneste/API

1. Hvordan får jeg tilgang til skatte- og inntektsopplysningene fra Skatteetaten?

Du finner detaljert beskrivelse av fremgangsmåte HER.


2. Jeg har problemer med å delegere rettigheter til leverandør i Altinn. Hva gjør jeg feil?

Gå gjennom følgende sjekkliste:

  1. Har kommunen delegert fulle rettigheter til leverandør?​ Sjekk om leverandør kun har fått lesetilgang.
  2. Har kommunen delegert rettigheter til korrekt API «Summert Skattegrunnlag API – På vegne av»?​
  3. Har kommunen delegert rettigheter til produksjons-APIet?​
  4. Har kommunen benyttet korrekte organisasjonsnummer for kommunen og for leverandøren?​ Husk å bruke hovedorganisasjonsnummer.

3. Jeg benytter systemleverandør som ikke får tilgang til Maskinporten. Hva kan være årsaken til dette?

Gå gjennom følgende sjekkliste:

  1. Har leverandøren fått delegert Maskinporten rettighet fra kommunen i Altinn? (se også spørsmål 2)
  2. Bruker leverandøren riktig virksomhetssertifikat? Leverandøren må bruke sitt eget virksomhetssertifikat for å få tilgang til tjenesten via Maskinporten
  3. Bruker leverandøren riktig navn på tjenesten i maskinporten (navn på "maskinporten scope")? Tjenesten har følgende navn i maskinporten: skatteetaten:summertskattegrunnlag