KS er utpekt av kommunal sektor til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en avtale som fastsetter segmentansvaret. Segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetatens registre. Hensikten med samarbeidet er å etablere en funksjon for digital utlevering av opplysninger fra Skatteetaten til kommuner og fylkeskommuner.

KS har etablert et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen, det vil si å etablere og tilby tekniske grensesnitt (API-er) for alle de kommunale tjenestene som har behov for data fra Skatteetaten.

De første tjenestene som KS’ FoU-prosjekt har samarbeidet med Skatteetaten om, er redusert foreldrebetaling for barnehage og redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen. Her foreligger en sluttrapport som oppsummerer innsikten om behovet for skatte- og inntektsopplysninger for disse kommunale tjenestene.

Innholdet i API-et, slik det fremgår av rapporten, ble godkjent av KS` Digitaliseringsutvalg 24.11.2020. 

Lenkeblokk Icon Sluttrapport

Innsiktsarbeidet og ressurskommuner

Innsiktsarbeidet er gjennomført i samarbeid med ressurskommunene Oslo, Stavanger, Skien, Rana, Kongsberg og Kongsbergregionen. De juridiske vurderingene av kommunenes hjemmelsgrunnlag for å kunne ta imot og bruke dataene er gjort av Skatteetaten. Ressursgruppens arbeid er oppsummert i en egen sluttrapport (se lenke over avsnittet) med liste med opplysninger som kobler det avdekkede behovet med Skatteetatens data. 

Arbeidet har fulgt disse stegene:

  • Innsikt i behov og kartlegging av arbeidsprosesser.
  • Dialog med fagsystemleverandører.
  • Juridisk vurdering av hjemler for datautlevering og -innhenting.
  • Utarbeidelse av datasett
  • Utvikling av API-et i regi av Skatteetaten
  • Test og produksjonssetting

Prosjektet baserte seg på metodikk og erfaringer fra forprosjektet «Kommunal sektors tilgang til skatte- og inntektsopplysninger i Skatteetaten».

Tilkobling for alle kommuner

Tilgang til det tekniske grensesnittet (API-et) for redusert foreldrebetaling i barnehage og redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO)tilbys alle kommuner fra og med 15. mars 2022.

API-et i Skatteetatens delingsløsning eies, forvaltes og videreutvikles av Skatteetaten.

Juridiske forhold

Kommunen skal kan gi reduksjon i foreldrebetaling for barnehage etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og reduksjon i foreldrebetaling for skolefritidsordningen etter forskrift til opplæringslova kapittel 1B. skolefritidsordninga. Reduksjon i foreldrebetalingen forutsetter at vilkårene som er fastsatt i forskriftene er oppfylt.

Ved kommunens vurdering av om vilkårene for redusert foreldrebetaling er oppfylt, må husholdningens inntekter dokumenteres. I stedet for at kommunene innhenter dokumentasjon fra den enkelte søker, åpner Skatteetatens delingstjenestene for at kommunene kan hente de relevante opplysningene fra et teknisk grensesnitt (API) hos Skatteetaten.

Skatteetaten har gjort en vurdering av hjemmelsgrunnlag for utlevering av opplysninger ved behandling av søknader om redusert foreldrebetaling for tjenestene barnehage og skolefritidsordning. Konklusjonen fra Skatteetaten er at kommunene har rettslig adgang til å få utlevert taushetsbelagte inntektsopplysninger fra skattemyndighetene etter skatteforvaltningsloven § 3-3 første og annet ledd. De opplysningene som kan utleveres gjelder opplysninger fra Skatteetaten i forbindelse med skatteoppgjør og skattemelding.

Hittil har Skatteetaten delt disse opplysningene først når et skatteoppgjør er ferdig, men innsiktsarbeidet har vist at kommunene trenger tilgang til de mest oppdaterte opplysningene om inntekt og formue, uavhengig av tidspunkt i Skatteetatens fastsettingsprosess. API-et vil derfor dele siste tilgjengelige informasjon om en innbygger fra både skattemelding og skatteoppgjør. Opplysninger fra a-ordningen inngår ikke i API-et.

Kommunen/fylkeskommunen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som kommunen får tilgang til ved bruk av API-et. Kommunen er dermed ansvarlig for at personopplysningene blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk om personvern. Kommunen kan bare benytte opplysningene til det opprinnelige formålet, opplysningene kan ikke viderebrukes for andre formål.

Utredningen om det rettslige grunnlaget for å dele skatte- og inntektsopplysninger for redusert foreldrebetaling i henholdsvis barnehage og SFO ligger her.

Innbygger kan søke for hele perioden

Det følger av forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3e tredje ledd at innbygger kan søke for hele perioden barnet skal gå i barnehagen. Kommunen kan innhente nødvendig dokumentasjon uten søknad, og fatte nytt vedtak om moderasjon dersom vilkårene fortsatt foreligger. Det samme følger av forskrift til opplæringsloven § 1B-2 første ledd siste setning. 

Inntektsopplysninger fra a-ordningen

Det er ikke funnet hjemmel for at Skatteetaten kan utlevere opplysninger fra a-ordningen digitalt for redusert foreldrebetaling i henholdsvis barnehage og SFO. Dette fordi Kunnskapsdepartementet mener at en redusert foreldrebetaling skal baseres på langvarig redusert inntekt, og at a-meldingen viser ikke dette. Det er viktig å være klar over at det ikke kun er personinntekt, men også skattepliktig kapitalinntekt som skal vurderes for å finne ut om en husholdning har krav på moderasjon etter forskriftene. A-meldingen fanger ikke opp kapitalinntekter, og er derfor heller ikke egnet til å finne ut om husholdningen har krav på moderasjon. 

Det er viktig å være klar over at innholdet i API-et og formuleringene i forskriftene på ingen måte er til hinder for at kommunene kan spørre innbygger om de nyeste inntektsopplysningene, men da må innbygger selv gi kommunen disse opplysningene.

Ønsker du å koble deg til API-et?

Hvis din kommune har ønsker å koble seg på tilgjengelige API, send e-post med [kommunenavn] i emnefeltet til: skattedeling@ks.no