De første to tjenestene som er kartlagt i prosjektet er barnehage og skolefritidsordning (aktivitetsskole). Her foreligger en sluttrapport som oppsummerer innsikten om behovet for skatte- og inntektsopplysninger for disse tjenestene.

Lenkeblokk Icon Sluttrapport

Prosjektet vil i januar 2021 starter en pilot for å teste tilkobling til det tekniske grensesnittet sammen med ressurskommunene og deres fagsystemleverandører

Innsiktsarbeidet og ressurskommuner

Innsiktsarbeidet er gjennomført i samarbeid med ressurskommunene Oslo, Stavanger, Skien, Rana, Kongsberg og Kongsbergregionen. De juridiske vurderingene av hjemmel er gjort av Skatteetaten. Ressursgruppens arbeid er oppsummert i en egen sluttrapport med liste med opplysninger som kobler det avdekkede behovet med Skatteetatens data. 

Kommunefelles datasett og API

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Til grunn for valgte data fra Skatteetaten legges Utdanningsdirektoratets beskrivelse av hvilke poster i oppgjøret som skal dokumenteres, post 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 3.1. [1]. Hittil har Skatteetaten delt disse opplysningene først når et skatteoppgjør er ferdig, men innsiktsarbeidet har vist at kommunene trenger tilgang til de mest oppdaterte opplysningene om inntekt og formue, uavhengig av tidspunkt i Skatteetatens fastsettingsprosess. API-et vil derfor dele siste tilgjengelige informasjon om en innbygger fra både skattemelding og skatteoppgjør. I første omgang inngår ikke opplysninger fra a-ordningen i API-et.

Innholdet i API-et, slik det fremgår av rapport og feltliste, ble godkjent av KS` Digitaliseringsutvalg 24.11.2020. 

Innholdet i API-et (semantikken) vedlikeholdes og videreutvikles av KS som administrativt segmentansvarlig for kommunal sektor. Det tekniske API-et i Skatteetatens delingsløsning eies, utvikles og driftes av Skatteetaten (https://www.skatteetaten.no/deling/).

Reviderte forskrifter og tilgang til opplysninger

Forskriftene for tjenestene barnehage og skolefritidsordning ble revidert i 2020 og skulle legge til rette for en digital tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for kommunene. I prosjektet har vi sett at en digital tilgang ikke foreligger. Skatte- og inntektsopplysninger for barnehage og SFO er svært etterspurt i kommunal sektor. Prosjektet prioriterer derfor å kjøre en pilot for tilkobling til API-et fra Skatteetaten. Etter piloten vil Skatteetaten åpne for tilkobling for alle kommuner.

Tilkobling for alle kommuner

Etter pilotperioden vil de kommunene som søker om tilgang få dette gjennom det tekniske API-et hos Skatteetaten. Dokumentasjon om delingstjenesten vil oppdateres på skatteetaten.no og skatteetaten.github.io. Skatteetaten utarbeider tilhørende innholdsbeskrivelse, teknisk beskrivelse og bruksvilkårsavtale. API-et for barnehage og skolefritidsordning vil trolig være tilgjengelig her i løpet av høsten 2021.

Tilgang på løpende inntektsopplysninger fra a-ordningen

Det er ikke funnet hjemmel for å utlevere opplysninger fra a-ordningen. Dette fordi Kunnskapsdepartementet mener at en redusert foreldrebetaling skal baseres på langvarig redusert inntekt, og ikke vurderes fra måned til måned. Kommunene prioriterte å få på plass et teknisk API for de opplysningene de kan hente inn digitalt, heller enn å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om opplysninger fra a-ordningen. Dette vil KS ta opp med Kunnskapsdepartementet i løpet av 2021.

Det er viktig å være klar over at innholdet i API-et og formuleringene i forskriftene på ingen måte er til hinder for at kommunene kan spørre innbygger om de nyeste inntektsopplysningene, men da må innbygger selv gi kommunen disse opplysningene.