KS er utpekt av kommunal sektor til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en avtale som fastsetter segmentansvaret. Segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetatens registre. Hensikten med samarbeidet er å etablere en funksjon for digital utlevering av opplysninger fra Skatteetaten til kommuner og fylkeskommuner.

KS har etablert et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen, det vil si å etablere og tilby tekniske grensesnitt (API-er) for alle de kommunale tjenestene som har behov for data fra Skatteetaten.

De første tjenestene som KS’ FoU-prosjekt har samarbeidet med Skatteetaten om, er redusert foreldrebetaling for barnehage og redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen.

Innsiktsarbeidet og ressurskommuner

Det er gjennomført et innsiktsarbeid for å undersøke juridisk, organisatorisk og semantisk samhandling ved deling av skatte- og inntektsopplysninger mellom stat og kommune. Innsiktsarbeidet er gjennomført i samarbeid med ressurskommunene Oslo, Stavanger, Skien, Rana, Kongsberg og Kongsbergregionen. De juridiske vurderingene av kommunenes hjemmelsgrunnlag for å kunne ta imot og bruke dataene er gjort av Skatteetaten.

Arbeidet har fulgt disse stegene:

  • Innsikt i behov og kartlegging av arbeidsprosesser.
  • Dialog med fagsystemleverandører.
  • Juridisk vurdering av hjemler for datautlevering og -innhenting.
  • Utarbeidelse av datasett
  • Utvikling av API-et i regi av Skatteetaten
  • Test og produksjonssetting

Prosjektet baserte seg på metodikk og erfaringer fra forprosjektet «Kommunal sektors tilgang til skatte- og inntektsopplysninger i Skatteetaten».

Ressursgruppens arbeid er oppsummert i en egen sluttrapport:

SLUTTRAPPORT

Innholdet i API-et, slik det fremgår av rapporten, ble godkjent av KS` Digitaliseringsutvalg 24.11.2020. 

Alle kommuner har tilgang

Alle kommuner kan nå få tilgang til det tekniske grensesnittet (API-et) for redusert foreldrebetaling i barnehage og redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO). 

API-et eies, forvaltes og videreutvikles av Skatteetaten, og er tilgjengelig i Skatteetatens delingsløsning.

Juridiske forhold

Kommunen skal kan gi reduksjon i foreldrebetaling for barnehage etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og reduksjon i foreldrebetaling for skolefritidsordningen etter forskrift til opplæringslova kapittel 1B. skolefritidsordninga. Reduksjon i foreldrebetalingen forutsetter at vilkårene som er fastsatt i forskriftene er oppfylt.

Ved kommunens vurdering av om vilkårene for redusert foreldrebetaling er oppfylt, må husholdningens inntekt dokumenteres. Kommunene kan nå hente disse opplysningene fra det tekniske grensesnittet (API-et) hos Skatteetaten, i stedet for at den enkelte søker må sende inn dokumentasjon til kommunen.

Kommunen kan også hente inn opplysninger om andre søkere enn kommunens egne innbyggere. Dette gjelder for eksempel hvis søker bor i en annen kommune, men har planer om å flytte til kommunen.

Skatteetaten har vurdert hjemmelsgrunnlag for utlevering av opplysninger til kommunen for behandling av søknader om redusert foreldrebetaling for tjenestene barnehage og skolefritidsordning. Konklusjonen fra Skatteetaten er at kommunene har rettslig adgang til å få utlevert taushetsbelagte inntektsopplysninger fra skattemyndighetene etter skatteforvaltningsloven § 3-3 første og annet ledd. De opplysningene som kommunen kan få, er hentet fra skattemelding og skatteoppgjør. Via API-et kan kommunen få siste tilgjengelige opplysninger om en innbygger, både fra skattemelding og skatteoppgjør. Opplysninger fra a-ordningen inngår ikke i API-et.

Utredningen om det rettslige grunnlaget for å dele skatte- og inntektsopplysninger for redusert foreldrebetaling i henholdsvis barnehage og SFO ligger her.

Kommunen/fylkeskommunen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som kommunen får tilgang til ved bruk av API-et. Kommunen er dermed ansvarlig for at personopplysningene blir behandlet i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og taushetspliktsbestemmelser. Kommunen kan bare benytte opplysningene til det opprinnelige formålet, opplysningene kan ikke viderebrukes for andre formål. Behandlingsansvaret ligger alltid hos kommunen, det kan ikke delegeres til leverandører eller andre tredjeparter. Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise at personvernprinsippene overholdes.

Kommunen kan beregne redusert foreldrebetaling helautomatisk

Kommunen kan treffe vedtak om redusert foreldrebetaling både for barnehage og SFO ved helautomatisert saksbehandling av opplysninger. For foreldrebetaling i barnehage gjelder bestemmelsen også for gratis kjernetid. Innbygger må fortsatt søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Skjønnsmessige vilkår, som typisk er klagesaksbehandling og skjønnsmessig vurdering av «varig nedgang i husholdningens inntekter», kan ikke automatiseres.

Innbygger kan søke for hele perioden

Det følger av forskriftene om foreldrebetaling i henholdsvis barnehager og skolefritidsordning at innbygger kan søke for hele perioden barnet skal gå i barnehagen eller i skolefritidsordningen. Etter at innbygger har søkt om moderasjon første gang, kan kommunen innhente opplysninger fra Skatteetaten via API-et for resten av perioden barnet har plass, uten at innbygger trenger å søke på nytt. Dette gjelder både for innbyggere som har fått tilsagn om og avslag på den første søknaden. Kommunen kan fatte nytt vedtak om moderasjon uten at innbygger søker, hvis vilkårene foreligger.

Utlevering av opplysninger for andre enn kommunens egne innbyggere

Skatteetaten har vedtatt at det er lovlig for kommunene å hente inn skatte- og inntektsopplysninger også for innbyggere som ikke bor i kommunen, når disse opplysningene er nødvendige for å gjennomføre tjenesten. Dette vedtaket gjelder de to tjenestene redusert foreldrebetaling i barnehage og redusert foreldrebetaling i SFO.

Vedtaket er basert på prinsippet om at der det foreligger et rettslig grunnlag for å frita fra taushetsplikten, kan det legges til grunn at utlevering av opplysninger fra Skatteetaten til kommunene også kan skje for andre enn kommunens egne innbyggere.

Inntektsopplysninger fra a-ordningen

Det er ikke funnet hjemmel for at Skatteetaten kan utlevere opplysninger fra a-ordningen digitalt for redusert foreldrebetaling i henholdsvis barnehage og SFO. Dette fordi Kunnskapsdepartementet mener at en redusert foreldrebetaling skal baseres på langvarig redusert inntekt, og at a-meldingen ikke viser dette. Det er viktig å være klar over at det ikke kun er personinntekt, men også skattepliktig kapitalinntekt som skal vurderes for å finne ut om en husholdning har krav på moderasjon etter forskriftene. A-meldingen fanger ikke opp kapitalinntekter, og er derfor heller ikke egnet til å finne ut om husholdningen har krav på moderasjon. 

Det er viktig å være klar over at innholdet i API-et og formuleringene i forskriftene på ingen måte er til hinder for at kommunene kan spørre innbygger om de nyeste inntektsopplysningene, men da må innbygger selv gi kommunen disse opplysningene.

Ønsker du å koble deg til API-et?

Hvis din kommune ønsker å koble seg på API-et, finner du informasjon om hvordan du går fram her.